علائم اختصاری نقشه های الکتریکی

 

در ﻧﻘﺸﻪ یک سیستم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. که در شکل های زیر نشان داده شده است.

 

                                                       

  • کنتاکت ها

 

 

 

  • کنتاکتور و رله

 

 

 

 

  • محرک عملگرها (محرک وسایل)

 

                                          

 

 

  • کلیدها و کنتاکت ها

 

                                         

                

 

 

مقالات مرتبط