خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

 علائم اختصاری نقشه های الکتریکی

در ﻧﻘﺸﻪ یک سیستم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. که در شکل های زیر نشان داده شده است.

                                                       

کنتاکت ها

کنتاکتور و رله

محرک عملگرها (محرک وسایل)

                                          

کلیدها و کنتاکت ها

                                         

                

مقالات مرتبط