حفاظت جان

حفاظت جان

محافظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی (30 میلی آمپر)
محافظت قطعات الکتریکی در برابر خطر آتش سوزی (300 میلی آمپر)

 

حفاظت جان, کلید حفاظتی