الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H13P2EF
کليد هوایی اشنایدرکلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک در سه اندازه و دو خانواده تولید می شوند. محدودۀ جدید کلیدهای اتوماتیک قدرت شامل دو خانواده می شود:1-  Masterpact NTکه کوچکترین کلید اتوماتیک هوایی در دنیا با رنج جریانی 630 تا 1600 آمپر و با دو رنج قدرت قطع 42 و 50 کیلو آمپر&nbs..
92,600,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H13P2ED
کليد هوایی 630 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
132,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H23P2EF
کليد هوایی 630 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوا..
95,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT06H23P2ED
کليد هوایی 630 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
144,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H13P2EF
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوا..
95,800,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H13P2ED
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
137,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT08H23P2ED
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است..
144,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H13P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
959,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
101,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P6EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 6کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P5EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50 KA میکرولوجیک 5کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H23P5ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 5کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هوایی ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT10H13P2ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H13P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
104,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H13P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
146,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT12H23P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق اس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H13P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
105,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H13P2ED
مشخصات عمومی کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک سری NT بدین شرح است: 1- این کلیدها در دو نوع 3 پل و 4 پل ساخته و به بازار مصرف ارائه می شوند.2- ولتاژ مجاز عایق Ui در این سری کلیدها 1000 ولت است.3- توانایی کلید در آیتم ایستادگی در برابر ولتاژ لحظه ای(kV) U..
149,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H23P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50 KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NT16H23P2ED
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
نمايش 1 تا 20 از 135 (7 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر یکی از انواع کلیدهای فشار ضعیف است که NTدر دو سری و NW تولید می گردند. موارد کاربرد این کلیدها در ورودی تابلوها است که معمولاً جریان بالایی دارند و برقراری حالت سلکتیو بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی را فراهم می کند.

 به دلیل وجود سیستم اطفای جرقه توسط هوای آزاد، به این نوع کلیدها، کلید اتوماتیک هوایی گفته می شود. کلید هوایی اشنایدر با قدرت قطع 42، 50، 65 و 70 کیلو آمپر و در رنج 630 تا 6300 آمپر تولید می شود و با استفاده از واحد تریپ الکترونیکی یا میکرولوجیک، از مدار در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، جریان لحظه ای و خطای زمین محافظت می کند. 
کلید اتوماتیک هوایی را می توان با استفاده از رله شنت تریپ و موتور الکتریکی از راه دور کنترل کرد و با استفاده از رله آندر ولتاژ به صورت الکتریکی با تجهیزات دیگر اینترلاک کرد.


 

ویدیو های مرتبط

  

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email