سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

سلکتور سوئیچ از جمله وسایل فرمان هستند که به وسیلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوئیچ هایی را که با چرخاندن کلید می توان در شرایط کار یا قطع به صورت پایدار نگاه داشت، سلکتور سوئیچ کلیددار می گویند.


نمایش:
مرتب کردن براساس:
سلکتور سوئیچ, فرمان, سیگنال, سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک