سلکتور سوئیچ

سلکتور سوئیچ

سلکتور سوئیچ از جمله وسایل فرمان هستند که به وسیلۀ دست کنترل می شوند. سلکتور سوئیچ هایی را که با چرخاندن کلید می توان در شرایط کار یا قطع به صورت پایدار نگاه داشت، سلکتور سوئیچ کلیددار می گویند.


نمایش:
مرتب کردن براساس:
سلکتور, سوئیچ, فرمان, سیگنال