سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک

سلکتور سوئیچ از جمله وسایل فرمان است که به وسیلۀ دست کنترل می شود. سلکتور سوئیچ اشنایدر الکتریک دارای دو وضعیت بازگشت فنری به وسط و وضعیت ماندگار است که اکثراً به صورت دو حالته یا سه حالته ساخته می شوند. سلکتور سوئیچ هایی را که با چرخاندن کلید می توان حالت آن ها را در شرایط کار یا قطع به صورت پایدار نگاه داشت، سلکتور سوئیچ کلیددار می گویند.

نمایش:
مرتب کردن براساس: