بی متال اشنایدر الکتریک

بی متال اشنایدر الکتریک

بی متال اشنایدر الکتریک برای قطع مدار در زمان اضافه بار درموتورهای الکتریکی استفاده می شود.

بی متال, بی متال اشنایدر الکتریک