الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید حرارتی مغناطیسی اشنایدر

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME01
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME01 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یک تجهیز الکترومکانیکی ساده است که از موتور الکتریکی در برابر اضافه بار، نوسان جریان یا قطع ناخواسته ی فاز در مدار اصلی حفاظت می کند. به منظور حفاظت در برابر اضافه بار از حفاظت حرارتی استفاده می شود که شامل یک ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME02
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME02 اشنایدر کلید حرارتی - مغناطیسی یا MPCB یک تجهیز الکترومکانیکی ساده است که می تواند با استفاده از تکنولوژی قطع TM-D یا حرارتی - مغناطیسی از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت کند. برای حفاظت در مقابل اضافه بار از حفاظت حرارت..
2,060,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME03
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME03 اشنایدر یکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده، کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) است که واحد تریپ TM-D یا حرارتی – مغناطیسی دارد و با استفاده از آن از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محاف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME04
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME04 اشنایدر از جمله انواع تجهیزات الکترومکانیکی ساده، کلید MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یا حرارتی – مغناطیسی است که واحد تریپ آن حرارتی – مغناطیسی یا TM-D هست. کلیدهای MPCB با استفاده از این واحد تریپ از موتورهای الکتریک..
1,690,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME05
مشخصات کلید حرارتی  مغناطیسی GV2ME05 اشنایدر کلید حرارتی - مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از انواع تجهیزات الکترومکانیکی ساده با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB با استفاده از این واحد تریپ TM-D از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و..
1,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME06
کلید حرارتی - مغناطیسی اشنایدر کلید حرارتی یا MPCB را می توان یکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده شناخت که با استفاده از تکنولوژی تریپ TM-D یا حرارتی مغناطیسی از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. در شرایط اضافه بار حفاظت حرارتی و در شرایط اتصال کوت..
1,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME07
 کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME07 اشنایدر یکی از تجهیزات الکترومکانیکی ساده که برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود، کلید حرارتی - مغناطیسی یا  Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) است. تکنولوژی قطع در این کلید TM-D یا حرارتی -..
1,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME08
مشخصات کلید حرارتی-مغناطیسی 2.5 تا 4 آمپر GV2ME08 اشنایدر کلید حرارتی-مغناطیسی 2.5 تا 4 آمپر اشنایدر برای حفاظت موتورهای 1.1-1.5 کلیلووات در 400 ولت طراحی شده است. در این کلید تکنولوژی تریپ از نوع TM-D است و رنج حرارتی قابل تنظیم و تریپ مغناطیسی ثابت (تقریبا..
1,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME10
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی 4 تا 6.3 آمپر GV2ME10 اشنایدر کلید حرارتی 4 تا 6.3 آمپر اشنایدر برای حفاظت موتورهای 2.2 کلیلووات در 400 ولت طراحی شده است. در این کلید تکنولوژی تریپ از نوع TM-D است و رنج حرارتی قابل تنظیم و تریپ مغناطیسی ثابت (تقریباً 13 برابر جریا..
1,530,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME14
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی 6 تا 10 آمپر GV2ME14 اشنایدر کلید حرارتی 6 تا 10 آمپر اشنایدر برای حفاظت موتورهای 3-4 کلیلووات در 400 ولت طراحی شده است. در این کلید تکنولوژی تریپ از نوع TM-D است و رنج حرارتی قابل تنظیم و تریپ مغناطیسی ثابت (تقریباً 13 برابر جریان ..
1,640,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME16
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME16 اشنایدر اضافه بار و اتصال کوتاه دو عامل مهم خطا هستند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به موتورهای الکتریکی بزنند. کلید حرارتی - مغناطیسی یکی از تجهیزات الکترومکانیکی است که برای محافظت از موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. کلید حر..
1,640,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME20
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV2ME20 اشنایدر یکی از تجهیزات الکترومکانیکی که برای محافظت از موتور الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار استفاده می شود، کلید حرارتی مغناطیسی یا Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) است. تکنولوژی تریپ در این کلید TMD یا حرارتی - مغناطیسی است، د..
1,940,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME21
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME21 اشنایدر دو عامل مهم اضافه بار و اتصال کوتاه موتورهای الکتریکی را تهدید می کنند و می توانند آسیب های جبران ناپذیری به آن ها وارد کنند. به منظور محافظت از موتورهای الکتریکی از کلید حرارتی مغناطیسی یا Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) ا..
2,070,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME22
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME22 اشنایدر کلید MPCB یا حرارتی – مغناطیسی از جمله انواع تجهیزات الکترومکانیکی است که واحد تریپ TM-D یا حرارتی مغناطیسی دارد. کلیدهای MPCB از طریق این واحد تریپ از موتورهای الکتریکی در مقابل دو عامل مهم خطا یعنی اتصال کوتاه و اضافه بار م..
2,280,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV2ME32
مشخصات کلید حرارتی – مغناطیسی GV2ME32 اشنایدر Motor Protection Circuit Breaker (MPCB) یا کلید حرارتی مغناطیسی به عنوان یکی از تجهیزات الکترومکانیکی شناخته می شود که از تکنولوژی تریپ TM-D یا حرارتی – مغناطیسی برای حفاظت از موتورهای الکتریکی استفاده می کند، زیرا دو عامل مه..
3,180,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV3P13
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV3P13 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از تجهیزات الکترومکانیکی با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB از این واحد تریپ حرارتی مغناطیسی استفاده می کنند تا بتوانند از موتورهای الکتریکی در برابر ات..
6,690,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV3P18
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV3P18 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از تجهیزات الکترومکانیکی با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB از این واحد تریپ حرارتی مغناطیسی استفاده می کنند تا بتوانند از موتورهای الکتریکی در برابر ات..
6,790,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV3P25
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV3P25 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از تجهیزات الکترومکانیکی با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB از این واحد تریپ حرارتی مغناطیسی استفاده می کنند تا بتوانند از موتورهای الکتریکی در برابر ات..
6,890,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV3P32
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV3P32 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از تجهیزات الکترومکانیکی با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB از این واحد تریپ حرارتی مغناطیسی استفاده می کنند تا بتوانند از موتورهای الکتریکی در برابر ات..
6,980,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: GV3P40
مشخصات کلید حرارتی - مغناطیسی GV3P40 اشنایدر کلید حرارتی مغناطیسی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) یکی از تجهیزات الکترومکانیکی با حفاظت حرارتی - مغناطیسی یا TM-D است. کلیدهای MPCB از این واحد تریپ حرارتی مغناطیسی استفاده می کنند تا بتوانند از موتورهای الکتریکی در برابر ات..
7,170,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 93 (5 صفحه)
نقد و بررسی

کلید حرارتی اشنایدر الکتریک برای محافظت و کنترل مصرف کننده و الکتروموتور در مقابل جریان های شدید (اتصال کوتاه) ساخته شده است. کلید حرارتی مغناطیسی بر اساس پدیدۀ الکترومغناطیس کار می کند.

کلید حرارتی مغناطیسی یا كليد محافظ موتور نوعی كليد خودكار است و می تواند جريان شديد الكتروموتور را در زمان راه اندازی تحمل كند، بدون اينكه کلید قطع شود. این کلید می تواند موتور را در مقابل اتصال كوتاه، تك فاز شدن الكتروموتور، افت ولتاژ و اضافه بار حفاظت کند. براي کار کردن رله، معمولاً آن را بر روي جريان معينی تنظيم می كنند (1.5 تا 1.8 برابر جريان نامی).

کلید محافظ موتور جایگزین کلید جدا کننده زیر بار یا کلید گردان، فیوز و رله حرارتی یا بی متال در مدار حفاظت از موتور است. یعنی یک کلید MPCB جایگزین این سه قطعه می شود.

کلید حرارتی اشنایدر الکتریک در مدل های GV2 و GV3 و GV7 ساخته می شود. رنج کلیدهای حرارتی اشنایدر از 0.1 آمپر تا 32 آمپر برای سری GV2، از 9 آمپر تا 65 آمپر برای سری GV3 و از 60 آمپر تا 220 آمپر برای سری GV7 طراحی شده است.

جدول انتخاب کلید MPCB

ویدیو های مرتبط

 

 

سوال های پرتکرار

موتورهای الکتریکی کاربرد فراوانی در صنایع به منظور به حرکت در آوردن دستگاه های مکانیکی دارند. برای حفاظت از موتورهای 50 هرتز و 60 هرتز در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید محافظ موتور یا MPCB استفاده می شود. عملکرد مدارهای محافظ موتور که به کلید حرارتی مغناطیسی موسوم هستند به این صورت است که اگر موتور برای مدت طولانی جریان الکتریکی بالاتر از مقدار پلاک خود بکشد، بی متال داغ و خم شده و برق را قطع می کند. البته این حفاظت حرارتی پاسخ تاخیری دارد تا در هنگام راه اندازی موتور برق را قطع نکند و اگر موتور به دلایلی نتوانست شروع به کار کند برق را قطع خواهد کرد. اگر اتصال کوتاهی رخ دهد، سیم پیچ تولید میدان مغناطیسی می کند که می تواند هسته ی سیم پیچ را به سمت میله ی تریپ حرکت داده و جریان برق را فورا قطع کند.

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی می توان از کلید حرارتی مغناطیسی (MPCB) و کلید اتوماتیک (MCCB) استفاده کرد اما با توجه به امکانات و قیمت مناسب تر MPCB، برای حفاظت از موتورها، MPCB کاربرد بیش تری در مقایسه با MCCB دارد. در واقع MPCBها به طور ویژه برای محافظت از موتور در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، افت فاز و خطاهای ولتاژ پایین طراحی شده اند در حالی که MCCB ها کاربرد چند منظوره دارند و غالبا در سیستم های توزیع نصب می شوند و می توانند از موتور تنها در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت کنند. در هنگام راه اندازی موتوری ممکن است کلید اتوماتیک برق را قطع کند اما اگر کلید حرارتیِ مناسب انتخاب شده باشد جریان برق را تا زمان راه اندازی موتور قطع نمی کند مگر اینکه مدت زمان راه اندازی خیلی طولانی شود و خطایی رخ داده باشد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email