شینه

ظرفیت جریان شینه های تابلو باید از جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات بیشتر باشد.

 

شینه فاز

معمولاً ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه تابلو کمتر باشد.

 

شینه نول و اتصال زمین

شینه اتصال زمین، ترمینالی است که برای اتصال هادی های حفاظتی شامل هادی های همبندی برای هم ولتاژ کردن و هادی های اتصال زمین عملیات (در صورت وجود)، پیش بینی و نصب می شود.

سطح مقطع شینه نول و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد. توجه شود که اگر جنس شینه فاز یا نول از مس به عنصری مثل آلومینیوم که رسانایی کمتری دارد، تغییر یابد، باید سطح مقطع بزرگتری برای آن انتخاب شود.

                                                                                                                                

                                                               

                                                                                                                    شینه زمین مسی

 

شینه نول و فاز باید توسط مقره نسبت به بدنه تابلو عایق شوند ولی شینه زمین باید مستقیماً به بدنه تابلو متصل گردد.

توجه شود که جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات هر جریانی که داشته باشد نباید شینه های تابلو و هیچ یک از قسمت های برقدار کلیدها، از جمله ترمینال های آنها در دسترس یا قابل لمس باشد. کلیدهای نوع تابلویی که ترمینال های آن ها در دسترس است باید دارای پوشش کلی محافظ باشد.

 

مقره

وظیفه اصلی مقره، ایزوله نمودن هادی از بدنه تابلو است. از انواع مقره های موجود می توان به مقره های اتکایی اشاره نمود. نوعی از آن در صنعت ساختمان استفاده می شود با نام مقره های نول تابلویی شناخته می شوند. مقره های اتکایی جهت عایق نمودن باس بارها نسبت به زمین در پست ها و تابلوها استفاده می شود. مقره نول تابلویی جهت ایزوله کردن خط نول از تابلو استفاده می شود و به سه دسته مقره چکمه ای، مقره نول دوسر پیچ یا استوانه ای و مقره SM دسته بندی می شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

مقالات مرتبط