لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک:

رله شنت: رله شنت برای کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید هوایی استفاده می شود.

موتور کلید هوایی: برای ارسال فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید هوایی از موتور استفاده می شود.

رله آندر ولتاژ: درصورتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد تحریک می شود و کلید هوایی را قطع می کند.

میکرولوجیک: رلۀ میکرولوجیک برای اندازه گیری و آشکار سازی جریان اضافه بار، حفاظت بلند مدت rms حقیقی، حفاظت کوتاه مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: