رله کنترلی اشنایدر الکتریک

رله کنترلی اشنایدر الکتریک

برخی از رله های کنترلی اشنایدر به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 رله کنترل فاز، رله کنترل جریان و ولتاژ، رله کنترل فرکانس، رله کنترل سرعت و رله کنترل سطح.

  • رله کنترل فاز: از این رله به منظور تشخیص قطع و تغییر توالی فاز، تشخیص کاهش ولتاژ شبکه و تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه استفاده می شوند.
  • رله کنترل جریان: عملکرد این رله، منطبق بر اضافه جریان مصرف کننده بوده از اینرو جایگزین مناسبی برای رله های بی متال هستند.
  • رله کنترل ولتاژ: از این رله برای حفاظت شبکه های الکتریکی در برابر تغییرات ولتاژ و مشخص نمودن کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می شود.
  • رله کنترل فرکانس: از این رله، به منظور ارزیابی و مانیتور فرکانس های ورودی به یک دستگاه استفاده می شود. از طریق این رله می توان حد پایین و حد بالای فرکانس دریافتی را اندازه گیری نمود.
  • رله کنترل سرعت: آنچه که در فرایند نظارت شده توسط رله کنترل سرعت اندازه گیری می شود نتیجه پالس هایی است که شامل یک سیگنال با دو موقعیت بالا و پایین است و کنترل سرعت با اندازه گیری دوره زمانی در این سیگنال، تشخیص داده می شود.
  • رله کنترل سطح: رلۀ کنترل سطح برای کنترل پمپ ها به منظور پر کردن اتوماتیک مخازن آب و یا حفاظت پمپ های شناور در برابر خشک یا بدون آب کار کردن و یا همچنین برای تشخیص سطح مایعات و کنترل میزان مایعات در فرآیند ترکیب مواد به کار می رود.