رله کنترلی اشنایدر الکتریک

رله کنترلی اشنایدر الکتریک

برخی از رله های کنترلی اشنایدر به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 رله کنترل فاز، رله کنترل جریان و ولتاژ، رله کنترل فرکانس، رله کنترل سرعت و رله کنترل سطح.

  • رله کنترل فاز: از این رله به منظور تشخیص قطع و تغییر توالی فاز، تشخیص کاهش ولتاژ شبکه و تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه استفاده می شوند.
  • رله کنترل جریان: عملکرد این رله، منطبق بر اضافه جریان مصرف کننده بوده از اینرو جایگزین مناسبی برای رله های بی متال هستند.
  • رله کنترل ولتاژ: از این رله برای حفاظت شبکه های الکتریکی در برابر تغییرات ولتاژ و مشخص نمودن کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می شود.
  • رله کنترل فرکانس: از این رله، به منظور ارزیابی و مانیتور فرکانس های ورودی به یک دستگاه استفاده می شود. از طریق این رله می توان حد پایین و حد بالای فرکانس دریافتی را اندازه گیری نمود.
  • رله کنترل سرعت: آنچه که در فرایند نظارت شده توسط رله کنترل سرعت اندازه گیری می شود نتیجه پالس هایی است که شامل یک سیگنال با دو موقعیت بالا و پایین است و کنترل سرعت با اندازه گیری دوره زمانی در این سیگنال، تشخیص داده می شود.
  • رله کنترل سطح: رلۀ کنترل سطح برای کنترل پمپ ها به منظور پر کردن اتوماتیک مخازن آب و یا حفاظت پمپ های شناور در برابر خشک یا بدون آب کار کردن و یا همچنین برای تشخیص سطح مایعات و کنترل میزان مایعات در فرآیند ترکیب مواد به کار می رود.

 

رله های کنترلی, رله کنترل سطح, رله کنترل سرعت, رله کنترل فرکانس, رله کنترل فاز, رله کنترل جریان, رله کنترل ولتاژ, رله های کنترلی اشنایدر الکتریک