الیکا الکتریک
سبد خرید

کنتاکتور چهار پل اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D098M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D098M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D098M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 20 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT20M7
 مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT20M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT20M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 20 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 و..
1,780,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT20F7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT20F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT20F7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 20 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت A..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D098E7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D098E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D098E7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 20 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC&n..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D128M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D128M7  کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D128M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ..
2,370,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT25M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT25M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT25M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC در ش..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT25F7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT25F7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT25F7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 110 ولت AC ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D128E7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D128E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D128E7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC د..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT25E7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT25E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT25E7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای چهار کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC ..
1,880,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT25BD
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT25BDکنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT25BD از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 25 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC کار م..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D188M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D188M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D188M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 32 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT32M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT32M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT32M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 32 آمپر (بارهای اهمی)، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO)، و مجهز به کنتاکت کمکی (1NO+1NC) است و اتصا..
3,020,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D188E7
مشخصات اصلی کنتکتور چهارپل اشنایدرLC1D188E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D188E7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 32 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC در شبکه ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D258M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D258M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D258M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 40 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC ..
3,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT40M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT40M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT40M7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 40 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC در ش..
3,870,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D258E7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D258E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D258E7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 40 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 ولت AC د..
3,350,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT40BD
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT40BDکنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT40BD از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 40 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 24 ولت DC ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40008M7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D40008M7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40008M7 از سری TeSys Deca است و برای بار غیر القایی تا جریان 60 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ..
9,460,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1DT60AM7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1DT60AM7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1DT60AM7 از سری TeSys D است و برای بار غیر القایی تا جریان 60 آمپر، با ولتاژ کاری 440 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (4NO) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 220 ولت AC در..
8,360,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LC1D40008E7
مشخصات اصلی کنتاکتور چهارپل اشنایدر LC1D40008E7کنتاکتور اشنایدر با کد فنی LC1D40008E7 از سری TeSys Deca است و برای بار غیر القایی تا جریان 60 آمپر، با ولتاژ کاری 690 ولت AC-1 استفاده می شود. این کنتاکتور چهار پل دارای کنتاکت اصلی (2NO+2NC) است. این قطعه مجهز به یک بوبین است که با ولتاژ 48 و..
نمايش 1 تا 20 از 31 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کنتاکتور یک کلید مغناطیسی است که برای کنترل و کلید زنی مدارات قدرت استفاده می شود. از کنتاکتور چهار پل اشنایدر در مواردی که نول شبکه باید از نول مدار جدا باشد و نباید با یکدیگر تداخل پیدا کند استفاده می شود. یعنی هم زمان نول و سه فاز باید با همدیگر قطع شوند در کنتاکتور 4 پل می توان سه فاز و نول را به طور هم زمان قطع یا وصل نمود. این کنتاکتور ها در محدوده 20 تا 125 آمپر و برای ولتاژهای 48، 110 و 220 ولت AC طراحی و عرضه شده اند. 

سوال های پرتکرار

در برخی موارد نول شبکه باید از نول مدار جدا باشد و نباید با یکدیگر تداخل پیدا کند. یعنی همزمان نول و سه فاز باید با همدیگر قطع گردند، مانند UPS ها که هنگام گرفتن فرمان باید نول مدار هم قطع گردد وگرنه UPS صدمه می بیند. کاربرد دیگر کنتاکتورهای چهار پل در ژنراتورهای سنکرون است که نول مدار ژنراتور باید از نول شبکه جدا باشد و همزمان هنگام دریافت فرمان قطع، نول مدار نیز باید قطع گردد.

بی متال اشنایدر الکتریک برای حفاظت از موتور الکتریکی در مقابل اضافه بار استفاده می شود. در صورت عبور جریان بیش از حد جریان تنظیم شده روی بی متال کنتاکتور، رله عمل نموده و مسیر جریان را قطع می کند. رله بی متال معمولاً همراه با کنتاکتور در مدار حفاظت موتور قرار می گیرد. کنتاکتور وظیفه قطع و وصل مدار را به عهده دارد و بی متال از مدار در برابر اضافه ولتاژ محافظت می کند. کنتاکتور های پرکاربرد در ایران کنتاکتور های سری D و F هستند و بی متال های مربوط به این دو نوع با اسم LRD و LR9F شناخته می شوند. رنج کاری بی متال اشنایدر در سری LRD از ۰٫۱۶ تا ۱۵۰ آمپر برای کنتاکتورهای سری D اشنایدر و در سری LR9F از ۶۰ تا ۶۳۰ آمپر برای کنتاکتورهای سری F اشنایدر است. اتصالات بار در کنتاکتورهای چهار پل در فواصل نزدیکتر به هم نسبت به کنتاکتورهای سه فاز قرار می گیرند. بنابراین بی متال های سه پل را نمی توان با کنتاکتورهای چهار پل جفت کرد و باید به صورت جداگانه به کنتاکتورهای چهار پل متصل شوند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email