سافت استارتر اشنایدر الکتریک

سافت استارتر  اشنایدر الکتریک


سافت استارتر اشنایدر الکتریک یک وسیلۀ مناسب و قدرتمند جهت راه اندازی موتورهای القایی است که با روش برش ولتاژ اعمالی به موتور می تواند ضربه های مکانیکی و استرس های ناشی از آن را کاهش دهد. یک موتور القایی در روش راه اندازی مستقیم بین 5 تا 7 برابر جریان نامی جریان از خط می کشد، ولی با استفاده از سافت استارتر (راه انداز نرم) می توان آن را بین 2 تا 3 برابر محدود کرد. سافت استارتر اشنایدر الکتریک به دو دسته تقسیم می شود:

الف: سافت استارتر آنالوگ آلتی استارت ATS01

ب: سافت استارتر دیجیتال آلتی استارت ATS22 و ATS48