کلید اتوماتیک ABB

کلید اتوماتیک ABB

کلید اتوماتیک ABB برای حفاظت تأسیسات الکتریکی در برابر خطاهای شبکه مانند اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود. کلید اتوماتیک ABB در رنج 16 تا 1600 آمپر موجود است. از ویژگی های کلید اتوماتیک این است که پس از قطع مدار در اثر هر نوع خطایی آماده استفاده مجدد می شود و بوسیلۀ کنتاکت های کمکی و خطا می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال مشخص نمود.