الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک ABB

برند: ABB کد فنی: 1SDA067010R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067010R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT2N 160 برابر با 36 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067391R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 25 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067391R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067392R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 32 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067392R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067393R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 40 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067393R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067395R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 63 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067395R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067396R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 80 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067396R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 کی..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067397R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 100 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067396R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067398R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 125 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067398R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA067399R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25 کیلو آمپر کاربرد AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA067399R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT1C 160 برابر با 25 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA068059R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپر کاربرد AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA068059R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک XT3N 250 برابر با 36 کیلوآم..
برند: ABB کد فنی: 1SDA054317R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 400 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA054317R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T5N 400 برابر با 36 کیلوآمپر در فرکانس 50..
برند: ABB کد فنی: 1SDA054437R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 400 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپر- کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA054437R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T5N 400 برابر با 36 ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA054396R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 630 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA054396R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T5N 630 برابر با 36 کیلوآمپر در فرکانس 50..
برند: ABB کد فنی: 1SDA060202R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 630 آمپر ظرفیت قطع 36 کیلو آمپر- کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA060202R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T6N 630 برابر با 36 ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA060216R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 800 آمپر ظرفیت قطع 50 کیلو آمپر- کاربرد  AC/DCکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA060216R1یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T6S 800 برابر با 50 ک..
برند: ABB کد فنی: 1SDA060278R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 800 آمپر ظرفیت قطع 50 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA060278R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T6S 800 برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس 5..
برند: ABB کد فنی: 1SDA060561R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 800 آمپر ظرفیت قطع 70 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA060561R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T6H 1000 برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس ..
برند: ABB کد فنی: 1SDA062866R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 1250 آمپر ظرفیت قطع 50 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA062866R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T7S 1250 برابر با 50 کیلوآمپر در فرکانس..
برند: ABB کد فنی: 1SDA063027R1
کليد اتوماتیک ABB سه پل 1600 آمپر ظرفیت قطع 70 کیلو آمپرکلید اتوماتیک 3 پل ABB با حفاظت 3 پل و کد فنی 1SDA063027R1 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک T7H 1600 برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس..
برند: ABB کد فنی: 1SDA066422R1
مشخصات کنتاکت کمکی ABB با کد فنی 1SDA066422R1کنتاکت کمکی چیج آور (1NO+1NC)  ABB با کد فنی1SDA066422R1 برای کلید اتوماتیک ABB مناسب است. این قطعه با ولتاژ 250 ولتAC/DC کار می‌کند این قطعه 48 گرم وزن دارد طبق استاندارد IEC 60947-2 تولید می شود. این کد محصول برای سری کلیدهای&nbs..
نمايش 1 تا 20 از 24 (2 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک ABB برای حفاظت تأسیسات الکتریکی در برابر خطاهای شبکه مانند اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود. کلید اتوماتیک ABB در رنج 16 تا 1600 آمپر موجود است. از ویژگی های کلید اتوماتیک این است که پس از قطع مدار در اثر هر نوع خطایی آماده استفاده مجدد می شود و بوسیلۀ کنتاکت های کمکی و خطا می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال مشخص نمود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email