حفاظت جان ترکیبی

حفاظت جان ترکیبی

حفاظت جان ترکیبی، ترکیب کلید مینیاتوری و محافظ جان می باشد.

 

حفاظت جان ترکیبی, کلید حفاظتی