کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر زمانی که نیاز به حفاظت نول است استفاده می شود. در این حالت سه فاز به همراه نول وصل یا قطع شوند. سه حالت کلی برای حفاظت نول وجود دارد که عبارتند از نول حفاظت شده، نول با 1/2 حفاظت کامل و نول بدون حفاظت که در سری کلیدهای اتوماتیک اشنایدر چهار پل، این حفاظت انتخابی بوده و توسط ولوم قابل تنظیم است.

کلید اتوماتیک به صورت خودکار در مواقع اضافه بار یا اتصال کوتاه مدار را قطع می کند. رنج جریان کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک 16 آمپر تا 1200 آمپر است که در قدرت قطع های 25، 36، 50 و 70 کیلو آمپر در دسترس هستند.