الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید هوایی سه پل اشنایدر سری NW

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08N13P2EF
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08N13P2ED
کليد هوایی 800 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08H13P2EF
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق..
105,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW08H23P2EF
کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10N13P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10N13P2ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10H13P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
108,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10H13P2ED
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
153,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW10H23P2EF
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12N13P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12N13P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. از آنجا که مكانیزم سیستم اطفاء جرقه در کلید هوایی در هوای آزاد صورت می گیرد ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12H13P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه بر..
114,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12H13P2ED
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2 کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه ب..
170,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW12H23P2EF
کليد هوایی 1250 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16N13P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16N13P2ED
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16H13P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
126,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16H13P2ED
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
188,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW16H23P2EF
کليد هوایی 1600 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید ه..
153,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: NW20H13P2EF
کليد هوایی 2000 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA میکرولوجیک 2کلید هوایی ACB از خانواده کلیدهای اتوماتیک، نوعی قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا معمولاً در ورودی تابلو برق استفاده می شود. وظیفه اصلی کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل مدار، حفاظت از شبکه برق است. کلید هو..
139,500,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 37 (2 صفحه)
نقد و بررسی

 کلید هوایی اشنایدربراي عملكرد در شرايط پيش بيني شده یک مدار که ولتاژ و جريان نامی يا خطا مشخص است، استفاده می شود. كليد هوایی مجهز به بي متال (حفاظت در برابر اضافه بار) و بوبين مغناطيسي (حفاظت در برابر جريان اتصال كوتاه) است و مي تواند حفاظت مدار را بر عهده گيرد. کليد هوایی سه پل NW از نوع میکرولوژیک دار است و بدنه آن استقامت حرارتي و مكانيكي مداوم براي تحمل جريان نامي را دارا استکلیدهای هوایی سه پل سری . NW در دو مدل ثابت و کشویی طراحی و ساخته می شود.

رنج جریان کلیدهای هوایی اشنایدر سری NW از 800 تا 6300 آمپر است که کنترل قطع و وصل از طریق این کلیدها به دو روش محلی یا همان دکمه های روی کلید و کنترل از راه دور به وسیله شبکه های ارتباطی امکان پذیر است. 

امکان شارژ کلید از دو روش دستی و از طریق موتور الکتریکی، قابلیت اتصال به شبکه های صنعتی و PLC و گزارش دهی وضعیت کلید از دیگر مزایای کلیدهای اتوماتیک هوایی اشنایدر است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email