محافظ جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

محافظ جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

محافظ جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA

A9R14491


     


 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت زمین

   مقاومت زمین تابع شرایط محیطی است و با تغییر اینشرایط مقاومت زمین نیز تغییر می کند. عوامل تأثیر گذار بر مقاومت زمین را می توان جنس خاک،املاح شیمیایی محلول موجود در خاک، رطوبت، حرارت خاک، کیفیت توزیع خاک و میزان فشردگی آن دانست.


تأثیر املاح شیمیایی

   مقاومت زمین به مقدار و نوع مواد موجود اعم ازنمک، اسید یا باز بستگی دارد که اثرات آن در اندازه گیری مقاومت زمین در نظر گرفتهمیشود. اضافه شدن املاح شیمیایی باعث کاهش مقاومتزمین می شود.


یخ زدگی و خشکی زمین

 خاک های خشکیا یخ زده قادر به هدایت نبوده و مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می دهند. بر همیناساس هنگام تعیین عمق چاه، میبایست بهامکان یخ زدن سطح خاک در زمستان و خشک شدن آن در تابستان توجه کرد و با در نظرگرفتن آب و هوای منطقه،  عمق مؤثر چاه را از سطحی که امکان یخ زدن و خشک شدن ندارد، بهپایین در نظر گرفت. این موضوع به ویژه در اتصال زمینه های افقی (شبکه های مش های ارتکه در عمق کمی اجرا می شوند)  درخور توجه است.


اثر رطوبت

   هرچه رطوبت بیشتری در خاک موجود باشد، املاحبیشتری در آن حل شده، جابه جایی یون ها بهبود می یابد و میزان هدایت آن نیز افزایشمییابد. ولی بر خلاف انتظار، آن دسته از خاک هایسطحی یا زیر زمینی که به طور دائم در معرض رطوبت فراوان قرار دارند (مانند بسترجوی ها و رودخانه ها)، دارای هدایت کمی هستند زیرا آب و رطوبت بسیار زیاد موجود دراین خاک ها، به تدریج و به مرور زمان املاح و حتی دانه های ریز این خاک ها را شستهو با خود به جاهای دیگر برده است. در نتیجه هدایت آنها به دلیل فقر املاح، اندکاست. پس با افزایش رطوبت خاک،  هدایت آن افزایش مییابد. ولی هنگامی که مقدار این رطوبت بسیار زیاد شود، میزان هدایت کاهشخواهد یافت.

مقاومت زمین هنگامی که رطوبت موجود در زمین از ۱۵درصد وزنی کمتر شود، به طور ناگهانی افزایش می یابد.


فشردگی خاک

   می دانیم که خاک از دانههای با اندازههای مختلف تشکیل شده است که این دانه ها در خاک هایدست نخورده،  معمولاً به همدیگر فشرده شده و توده ای متراکم را به وجود می آورند.در این توده های متراکم، دانههای خاک دریکدیگر فرو رفته و فضای تهی قابل توجهی میان خودشان باقی نمی گذارند. بنابراین،سطح تماس بین دانه ها زیاد بوده و در نتیجه مقاومت الکتریکی کمی ایجاد می شود. درحالی که در خاک های دستی و نامتراکم، فضاهای خالی زیاد بین دانه های خاک، سطحتماس کمی ایجاد می کند و به همین دلیل مقاومت الکتریکی زیادی پدید می آید.

نکتۀ دیگراینکه هرچه دانه های خاک درشت تر باشند،  فاصله های خالی بیشتری بین آنها به وجودآمده و مقاومت الکتریکی افزایش می یابد.

   نکتۀ مهم دیگر آن است که اثر مقاومت ویژۀ زمینهای نزدیک و اطراف الکترود زمین در مقدار مقاومت، بسیار بیشتر از اثر خاک هایدور تر از آن است.

توجه به این دو مطلب مهم نشان میدهد که اجرای چاه زمین در زمین دست نخورده، اهمیت فوق العاده ای دارد و درصورت دست خورده بودن خاک های سطحی، چاره آن است که نخست آنقدر پایین برویم تا بهزمین دست نخورده برسیم و آنگاه کندن چاه را در زمین دست نخورده، به اندازه کافیادامه دهیم. بدیهی است که تنها آن بخش از چاه که در خاک دست نخورده قرار دارد،ارزشمند و مؤثر بوده و عمق مؤثر چاه نیز برابر ارتفاع همان بخش است.

   دقیقاً به همین دلیل است که در هنگام اجرای چاهزمین باید الکترولیت اطراف الکترود را به خوبی کوبیده و متراکم نمود؛ زیرا اینکار در کاهش مقاومت اثر فراوان دارد. با توجه به اینکه سیم متصل به الکترود زمین (کهتا سطح خاک بالا می آید) نیز مانند یک الکترود میله ای عمل نموده و در کاهش مقاومتکلی چاه مؤثر است، کوبیدن خاک های لایه های بالاتر از الکترود (اطراف سیم زمین) نیزمی تواند در کاهش مقاومت چاه مؤثر باشد و هرچه آنها را بیشتر کوبیده و متراکم کنیم،نتیجه بهتری حاصل می شود. در اینجا به برخی از خواص ارزشمند خاک بنتونیت که امروزهبه عنوان الکترولیت به کار می رود اشاره می شود.

   دانه بندی این خاک فوق العاده ریز بوده، دارای خاصیتتورمی شدیدی است و در اثر تورم ناشی از آبگیری، تمامی خلل و فرج های موجود میاندانه های خود را پر کرده و به تمام سطوح پیرامونی نیز فشرده میشود و همین موضوع یکی از دلایل پایین بودن مقاومت الکتریکی  چاه های بنتونیتیاست. از سوی دیگر، این تودۀ متراکم نیاز به کوبیدن ندارد و در نتیجه اجرای آن آساناست. مقاومت حاصل از آن برخلاف الکترولیت هایی از قبیل ذغال و نمک، به چگونگی اجراو دقت در کوبیدن الکترولیت وابسته نیست.


اثر درجه حرارت

   وقتی درجه حرارت به زیر صفر کاهش یابد، مقاومتزمین افزایش می یابد. لذا باید الکترودها آنقدر در عمق خاک فرو روند تا از عمقی کهدر فصول سرد سال یخ می زند دور به مانند.


فاصلۀ چاه ها از یکدیگر

   معمولاً تعداد فاصله چاه های زمین و محل احداثآنها با توجه به مقاومت مورد نظر از سوی طراحی محاسبه و تعیین می شوند ولی روابطمحاسبۀ مقاومت چاه زمین اصولاً با فرض همگن بودن خاک نوشته شده اند و در عمل باخاک ها و زمینه های غیر همگن مواجهیم. همچنین به علت وجود برخی موانع و دشواریهای اجرایی، ممکن است مقاومت عملی چاه ها با مقدار محاسبه شده تفاوت داشتهو پس از اجرا (به منظور کاهش مقاومت) نیاز به اضافه کردن چاه جدید داشته باشیم. گاهیمواقع نیز حین اجرای طرح، به دلیل وجود موانع عملی از قبیل وجود صخره یا لاشه هایبزرگ بتنی در محل طراحی شده مجبور به تغییر محل آن می شویم. از این رو لازماست محل های جدیدی برای احداث چاه در نظر گرفته شود.

   یکی از نکات مهم در این کار، رعایت فاصلۀ لازم میانچاهها  است. میدانیم که هرچاه زمین دارای محدوده ای در اطراف خود می باشد که در هنگام بروز خطا و جاری شدنجریان در الکترود زمین دارای ولتاژ خواهد شد. این محدوده، حوزۀ مقاومت نامیده میشود. نکتۀ مهم این است که دو چاه زمین تا حد امکان از هم دور باشند و یا فاصلۀآنها دست کم به اندازه ای باشد که حوزه های مقاومت آنها هم پوشانی نداشته باشند.رعایت نشدن این نکته مشکلات زیر را به وجود می آورد:

   الف-  در صورتی که دو چاه برای دو شبکه مستقلاز هم به کار روند (مثلاً یکی برای زمین فشار ضعیف ترانسفورماتور و دیگری برای زمینفشار قوی آن)، هنگام بروز خطا در یکی از شبکه ها، زمین شبکۀ دیگر نیز برقدار خواهدشد این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد.

   ب-  در صورتی که دو چاه به یکدیگر متصلشده و هر دو برای یک سیستم به کار روند، رعایت نشدن حداقل فاصله باعث میشود که پس از متصل کردن دو چاه به یکدیگر، کاهش موردنظر در مقاومت کل به دستنیامده و مقاومت حاصل شده، بیشتر از حد انتظار شود.


   ابعاد حوزۀ مقاومت بستگی به مقاومت ویژۀ زمین وعمق چاه دارد. هرچه مقاومت ویژۀ زمین بیشتر باشد و یا عمق چاه افزایش یابد، حوزۀمقاومت بزرگتر می شود. به طور کلی برای چاه هایی که به هم متصل شده و زمین واحدیرا تشکیل میدهند، این فاصله نباید کمتر از ۶ متر باشند وبرای دو چاه که متعلق به دو سیستم مختلف می باشند، این فاصله نباید کمتر از ۲۰ متریا دو برابر عمق چاه (هر کدام که عمیق تر بود) بشود.
فنی
کد فنیA9R14491
نام اختصاریACTI9
جریان نشتی(آمپر)300mA

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال کالا

ارسال کالا به سراسر ایران در سریع ترین زمان

  • مدل کالا: A9R14491
  • موجودی: در انبار

برچسب ها: محافظ جان 100 آمپر چهار پل 300 میلی آمپر, حفاظت جان, حفاظ جان اشنایدر الکتریک