رله شیشه ای اشنایدر الکتریک

رله شیشه ای اشنایدر الکتریک

رﻟۀ شیشه ای اشنایدر الکتریک یکی از کاربردی ترین وسایل فرمان در ﻛﻨﺘﺮل جریان الکتریکی محدود، برای راه اندازی مدارهای الکتریکی، انواع ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، لامپ های ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ هشدار دﻫﻨﺪۀ است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ می توان در ﻣﺪارهای الکتریکی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد. باید به این نکته توجه داشت که جریان عبوری از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎی رﻟﻪ شیشه ای محدود است.

عملکرد این رله ها شبیه به کنتاکتور ها است. هنگامی که سیم پیچ رله شیشه ای برق دار شود، هستۀ آن آهن ربا شده و باعث جذب هسته متحرک خواهد شد که در این حالت کنتاکت های متحرک، جذب کنتاکت ثابت و جریان در مدار برقرار می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: