الیکا الکتریک
سبد خرید

رله شیشه ای اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RXM2AB1B7
   ﻫﻤﺎن طور ﻛﻪ در اﺻﻮل اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﻴﻢ ﭘﻴچی ﻛﻪ دارای ﻫﺴﺘﻪ آﻫنی اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳکی ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ آﻫﻨﺮﺑﺎ می شود از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺪارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می ﮔﺮدد. ﺟﺰئی ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم می دهد رﻟﻪ ﻧﺎم دارد.رﻟﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮلی ﻛﺎرﺑﺮد وﺳیعی در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎرﻫ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RHN411M
   رله پلاگین اشنایدررله پلاگین 5 آمپر 220 ولت  ACیکی از رله های قدیمی اشنایدر الکتریک است که همچنان مورد استفاده بوده و در مدارات فرمان به کار برده می شود. این رله با عملکرد کنتاکت ها به دو صورت عملکرد استاندارد و عملکرد فوری، می تواند با برقدار شدن بوبینش، کنتاکت هایی را وصل نمو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RXM4AB1P7
                                                                                   &nb..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: RXM2AB2BD
                                                                                   &nb..
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
نقد و بررسی

رﻟۀ شیشه ای اشنایدر الکتریک یکی از کاربردی ترین وسایل فرمان در ﻛﻨﺘﺮل جریان الکتریکی محدود، برای راه اندازی مدارهای الکتریکی، انواع ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، لامپ های ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ هشدار دﻫﻨﺪۀ است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ می توان در ﻣﺪارهای الکتریکی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد. باید به این نکته توجه داشت که جریان عبوری از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎی رﻟﻪ شیشه ای محدود است.

عملکرد این رله ها شبیه به کنتاکتور ها است. هنگامی که سیم پیچ رله شیشه ای برق دار شود، هستۀ آن آهن ربا شده و باعث جذب هسته متحرک خواهد شد که در این حالت کنتاکت های متحرک، جذب کنتاکت ثابت و جریان در مدار برقرار می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email