الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر آلتیوار 61 اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61H075N4Z
اینورتر 0.75 کيلو وات سه فاز ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61H075N4Z موتورها..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU15N4Z
اینورتر 1.5 کيلو وات ATV61 بدون نمایشگر گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU15N4Z موتورهای سنکرون..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU22N4Z
اینورتر 2.2  کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU22N4Z موتورهای ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU30N4
اینورتر 3 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU30N4 موتورهای سنکرون و آس..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU30N4Z
اینورتر 3 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU30N4Z موتورهای سنکرون و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU40N4
اینورتر 4 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU40N4 موتورهای سنکرون و آس..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU40N4Z
اینورتر 4 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU40N4Z موتورهای سنکرون و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU55N4
اینورتر 5.5 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU55N4 موتورهای سنکرون و ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU55N4Z
اینورتر 5.5 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU55N4Z موتورهای سنکرون..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU75N4
اینورتر 7.5 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU75N4 موتورهای سنکرون و ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HU75N4Z
اینورتر 7.5 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HU75N4Z موتورهای سنکرون..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD11N4
اینورتر 11 کيلو وات ATV61 با نمایشگر گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD11N4 موتورهای سنکرون و آ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD11N4Z
اینورتر 11 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD11N4Z موتورهای سنکرون ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD15N4
اینورتر 15 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD15N4 موتورهای سنکرون و آ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD15N4Z
اینورتر 15 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جوئی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD15N4Z موتورهای سنکرون ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD18N4
اینورتر 18.5 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD18N4 موتورهای سنکرون و..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD18N4Z
اینورتر 18.5 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD18N4Z موتورهای سنکرو..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD22N4
اینورتر 22 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD22N4 موتورهای سنکرو..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD22N4Z
اینورتر 22 کيلو وات ATV61 بدون ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD22N4Z موتورهای سنکرون ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV61HD30N4
اینورتر 30 کيلو وات ATV61 با ترمینال گرافیکی اینورتر یا کنترل دور وسیله ای است که از آن برای تنظیم دور موتور استفاده می شود. این تجهیز فرایندهای صنعتی را بسیار انعطاف پذیرتر کرده و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد. اینورتر اشنایدر ATV61 با کد فنی ATV61HD30N4 موتورهای سنکرون و آ..
ناموجود
نمايش 1 تا 20 از 49 (3 صفحه)
نقد و بررسی

اینورتر سری آلتیوار 61 اشنایدر الکتریک برای استفاده در بارهای با گشتاور متغیر طراحی شده است این درایو برای راه اندازی انواع فن و پمپ کاربرد دارد. توابع بی شمار کنترلی این سری از درایوهای اشنایدر در در نوع خود بی نظیر است. ATV61 از 0.75 کیلووات تا 630 کیلووات به صورت ورودی سه فاز طراحی و ساخته می شود. این سری از درایوها می تواند با نمایشگر گرافیکی یا بدون چوک DC خریداری شود بنابراین در هنگام خرید به کد فنی توجه فرمائید.

   اینورتر آلتیوار 61 برای کاربردهایی نظیر سیستم های پمپاژ، تهویه مطبوع، سیستم های حرارتی و برج های خنک کننده در ساختمان های تجاری و صنعتی و در هر دو نوع موتور سنکرون و آسنکرون استفاده می شود.


اینورتر آلتیوار 61 با کاهش ضربه های مکانیکی (ضربه قوچی) به طول عمر مفید قسمت های مکانیکی کمک می نماید، همچنین با جلوگیری از افزایش ولتاژ موتور به عنوان حفاظت موتور الکتریکی به شمار می آید.

   مزایای اینورتر آلتیوار 61 اشنایدر الکتریک:

1- کنترل و بهبود فرآیند

2- کاهش هزینه در راه اندازی و اجرا

3- صرفه جویی انرژی و افزایش کارایی

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email