الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429557
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عامل مهم خطا، همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک برای محفاظت از تجهیزات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در صنایعی مانند نفت و گاز، دریایی، سیستم های توزیعی و ... استفاده می شود.مشخصات کلید ا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429556
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. از کلید اتوماتیک برای محافظت از تجهیزات در برابر این دو خطا استفاده می شود.کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429555
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو خطای مهم که سبب آسیب دیدن تجهیزات می شود، اتصال کوتاه و اضافه بار است. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلید کمپکت در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، صنایع دریایی و ... است.مشخصات ک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429554
کلید اتوماتیک 40 آمپر سه پل 25kA اشنایدربرای جلوگیری از آسیب تجهیزات الکتریکی به خاطر دو خطای مهم اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، صنایع دریایی و ... است.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV429554 اشنایدرکلید اتو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429553
کلید اتوماتیک 50 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار مهم ترین عوامل خطا در تجهیزات الکتریکی هستند. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و محافظت از آن ها باید از کلید اتوماتیک استفاده شود. صنایع نفت و گاز، حفاظت از ژنراتورها، سیستم های توزیع و... از جمله مهم ترین کاربردهای کلید کمپکت هس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429552
کلید اتوماتیک 63 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عاملی که همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات در برابر این دو عامل استفاده می شود. سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، حفاظت از ژنراتورها و ... مهم ترین کاربردهای کل..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429551
کلید اتوماتیک 80 آمپر سه پل 25kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی شناخته می شوند که می توانند خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کنند. برای جلوگیری از آسیب تجهیزات در برابر این دو عامل از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربردهای کلید کمپ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429550
کلید اتوماتیک 100 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل مهمی که سبب خطا در سیستم های الکتریکی می شوند، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. این دو عامل می توانند باعث وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات شوند از این رو از کلید اتوماتیک برای حفاظت از آن ها استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک در صنایع..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430311
کلید اتوماتیک 125 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار، از مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. این عوامل می توانند آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات بزنند، بنابراین باید در کم ترین زمان ممکن برق قطع شود تا از تجهیزات محافظت شود.صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، صنا..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430310
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل اتصال کوتاه و اضافه بار سبب خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. بنابراین باید با استفاده از کلید اتوماتیک از تجهیزات در برابر این دو خطا محافظت کرد. کلید کمپکت با قطع سریع برق از آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری می کند.از کلید اتوماتیک در سیستم های تو..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431111
کلید اتوماتیک 200 آمپر سه پل 25kA اشنایدرمهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. در صورت وقوع این دو خطا، جریان برق باید فورا قطع شود تا از تجهیزات محافظت شود. کلید اتوماتیک با استفاده از تکنولوژی قطع حرارتی – مغناطیسی از تجهیزات در سیستم های توزیع، صنایع ن..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431110
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. با وقوع این دو عامل، اگر جریان برق در مدت مشخصی قطع نشود، تجهیزات آسیب های جبران ناپذیری می بینند. کلید اتوماتیکNSX  اشنایدر از حفاظت حرارتی – مغناطیسی برای محافظت از تجهیز..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429637
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژ..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429636
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو عامل خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند که ممکن است به تجهیزات خسارت های جبران ناپذیری وارد کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429635
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو خطا که منجر به آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی می شوند، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. کلید کمپکت در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و .... برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی بیش ترین کاربرد را دارد.مشخصات کلید اتوماتیک کم..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429634
کلید اتوماتیک 40 آمپر سه پل 36kA اشنایدربرای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات در سیستم های الکتریکی به علت دو خطای مهم اتصال کوتاه و اضافه بار از کلید کمپکت استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و ... است.مشخصات کلید ا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429633
کلید اتوماتیک 50 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی هستند. برای جلوگیری از آسیب تجهیزات و محافظت از آن ها باید از کلید کمپکت استفاده شود. از جمله مهم ترین کاربردهای کلید اتوماتیک در صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها، صنا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429632
کلید اتوماتیک 63 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، دو عاملی هستند که همواره تجهیزات را تهدید می کنند. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در مقابل این دو عامل خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک در سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها، صنایع دریایی، صنایع..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429631
کلید اتوماتیک 80 آمپر سه پل 36kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار دو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی هستند و می توانند باعث وارد شدن خسارت های سنگینی به تجهیزات شوند. به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به تجهیزات از کلید اتوماتیک استفاده می شود. سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، حفاظت از ژنرا..
2,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429630
کلید اتوماتیک 100 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، دو عامل مهمی هستند که منجر به خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. این دو عامل خطا می توانند خسارت های سنگینی به تجهیزات الکتریکی وارد کنند، بنابراین برای محافظت کردن از آن ها باید از کلید اتوماتیک استفاده کرد. بیش ترین کاربرد کلید..
2,630,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 85 (5 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید(Molded Case Circuit Breaker)  mccb یکی از انواع کلیدهای اتوماتیک حفاظتی است. از کلید اتوماتیک کمپکت برای کاربردهای سوئیچینگ و حفاظت از تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود و برای شرایط اضافه بار، حفاظت الکتریکی و حرارتی و برای شرایط اتصال کوتاه حفاظت مغناطیس را ایجاد می کند.

سه حالته بودن سوئیچ کلید اتوماتیک کمپکت یکی از قابلیت‌های مهم آن محسوب می شود، به این ترتیب که در صورت بروز خطا در کلید به جای قرار گرفتن در حالت قطع، در حالت خطا قرار خواهد گرفت و این حالت امکان مشاهده بروز قطعی مدار و باز شناختن علت آن (قطع دستی یا بروز خطا) را ممکن می کند.

کلید اتوماتیک کمپکت سه پل اشنایدر الکتریک رنج جریان 16 تا 1600 آمپر را پشتیبانی می کند و در قدرت قطع های 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر موجود است.

از آن جا که در امر حفاظت در صنعت برق، صحت، دقت و کیفیت عملکرد تجهیزات بسیار مهم است، ما در شرکت الیکا الکتریک با تجربه حاصل از سال های فعالیت در این عرصه و با بازخورد مطلوب و ابراز رضایت کاربران از عملکرد محصولات اشنایدر، دریافتیم که در معرفی تجهیزات و محصولات اشنایدر الکتریک به سایر کاربران صنایع که در جست و جوی کیفیت و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات برق صنعتی مورد نیازشان هستند، جای هیچ تردیدی نیست.

 

سوال های پرتکرار

کلید اتوماتیک سه پل NSX اشنایدر، بر اساس رنج جریان نامی به 5 سری با نامNSX160، NSX100، NSX400، NSX250 و NSX630 تقسیم می شود. جریان نامی در کلید کمپکت NSX100 از 16 تا 100 آمپر، در سری NSX160 از 125 تا 160 آمپر و در سری NSX250 از 200 تا 250 آمپر است. این سه سری، 4 رنج قدرت قطع با مقادیر؛ 25 کیلو آمپر (رنگ زرد روی پلاک کلید)، 36 کیلو آمپر (رنگ قرمز)، 50 کیلو آمپر (رنگ خاکستری) و 70 کیلو آمپر (رنگ صورتی) دارند. دو سری NSX400 و NSX630 کلید اتوماتیک با جریان نامی 400 و 630 آمپر، در سه قدرت قطع 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر تولید می شوند. 

در صورت وقوع خطا در سیستم های الکتریکی مانند اتصال کوتاه و یا اضافه بار، جریان زیادی وارد شبکه می شود که می تواند به تمام تجهیزات آسیب بزند. از این رو با نصب کلید اتوماتیک می توان مانع از انتشار خطا در سیستم شد و از تجهیزات پایین دست محافظت کرد. در کلید کمپکت NSX دو نوع واحد تریپ برای محافظت از تجهیزات در برابر دو عامل مهم خطا یعنی اضافه بار و اتصال کوتاه وجود دارد؛ واحد حفاظت حرارتی مغناطیسی و واحد حفاظت میکرولوجیک (الکترونیکی). در واحد TM-D تنها می توان حفاظت حرارتی را تنظیم کرد و حفاظت مغناطیسی ثابت است. در حالی که در واحد میکرولوژیک، تمام پارامترهای مربوط به جریان و زمان تاخیر در قطع جریان اضافه بار و اتصال کوتاه قابل تنظیم است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email