مشخصه های بار الکتریکی

تحلیل اثر بار الکتریکی در شبکه توزیع

  تحلیل اثر بار الکتریکی در شبکه توزیع   هدف از یک شبکه توزیع الکتریکی، توزیع توان از پست اصلی یا منبع به بارهای مختلف است. مهندسین طراح سیستم در انتخاب بسیاری از عواملی که در طراحی یک سیستم وارد می شوند آزادی عمل دارند. با این حال، مهمترین عامل یعنی مشخصه بار الکتریکی ، […]

ادامه مطلب