اساس کار سنسور اثر هال

  اساس کار سنسور اثر هال   اساس کار سنسور اثر هال یا Hall Effect Sensor بر پایه این اصل استوار است که اگر یک هادی از میدان مغناطیسی عبور کند و خطوط میدان را قطع نمایید ولتاژی در مسیر آن هادي القاء خواهد شد.  گرچه سنسور اثر هال، سنسور میدان مغناطیسی است ولی می […]

ادامه مطلب