سیم و کابل

 • سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن

  در این مقاله نقشه و سیم کشی انواع آنتن مرکزی، تلفن و آیفن را بررسی می کنیم و تجهیزات مورد…

 • لوله برق و مراحل لوله کشی برق

  لوله های برق و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادی های عایق دار مثل سیم و کابل در…

 • انواع اتصالات سیم و کابل

  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ و کابل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺎدی ﻫﺎ است. ﺻﺤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ بوده زﻳﺮا ﻳﻚ…

 • عوامل-موثر-در-انتخاب-نوع-سیم-و-کابل

  عوامل موثر در انتخاب نوع سیم و کابل

  جریان مجاز هادی های آلومینیومی در مقایسه با هادی های مسی هم مقطع کمتر است، زیرا مقاومت ویژۀ آنها، ۱/۶۵…

 • معرفی انواع سیم و کابل

  در مورد انواع کابل و سیم به بیان تعریفی از سیم و کابل و تفاوت این دو می پردازیم. سیم…

 • شناسایی سیم و کابل و استاندارد کابل ها

  یکی از مشخصات کابل جنس هادی به کار رفته در آن است. در مورد جنس هادی اگر بعد از حرف…

 • اصول عیب یابی کابل

  در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺪرت، ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ…

 • مدارها و انواع سیم کشی ساختمان

  انواع نقشه برق معمولاً به دو صورت ترسیم می شود: شمای حقیقی و شمای فنی مدار. در این نقشه اتصال…

 • نکات مهم کابل کشی زمینی و صنعتی

  ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ…

 • انواع ترمینال وایرشو کابلشو

  از تجهیزات مورد نیاز در سیستم های الکتریکی می توان به انواع ترمینال وایرشو و کابل شو اشاره کرد که…

دکمه بازگشت به بالا