حفاظت در برابر جریان الکتریکی

حفاظت در برابر جریان الکتریکی

  حفاظت در برابر جریان الکتریکی حفاظت در برابر اضافه جریان هر اضافه جریان احتمالی که در قسمت های برق دار ایجاد شود، نباید موجب خسارت یا صدمه به اشخاص یا دستگاه ها و وسایل شود. بنابراین حفاظت در برابر اضافه جریان ضروری است و به یکی از روش های زیر صورت می گیرد: از […]

ادامه مطلب