انواع ترمینال وایرشو کابلشو

  انواع ترمینال وایرشو کابلشو   اهداف مبحث انواع ترمینال وایرشو کابلشو : انواع ترمینال انواع وایرشو انواع کابلشو بوشن یا موف شماره سیم یا کابل بست کمربندی چییست در این مقاله قصد داریم تا در مورد انواع کابلشو وایرشو و سر سیم بحث کنیم و انواع آن را بیان کنیم. برای اتصال سیم های […]

ادامه مطلب

انواع شینه و مقره

انواع شینه و مقره شینه ظرفیت جریان شینه های تابلو باید از جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات بیشتر باشد. شینه فاز معمولاً ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از ۱۵۰ درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه تابلو کمتر باشد. شینه نول و اتصال زمین شینه اتصال زمین، ترمینالی است که برای اتصال هادی های حفاظتی […]

ادامه مطلب

اجرای سیم کشی ساختمان

اجرای سیم کشی ساختمان    اجرای سیم کشی برق ساختمان معمولاً به دو صورت کلی توکار و روکار انجام می شود. در سیم کشی توکار هم می توان از سیم های مخصوص و مجهز به چند لایه عایق، بطور مستقیم در زیر گچ استفاده کرد (سیم های زیر گچی) و هم می توان لوله های […]

ادامه مطلب

سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن

  سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن   اهداف مبحث سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن : آنتن مرکزی سیم کشی آنتن مرکزی سیم کشی آیفون سیم کشی تلفن   آنتن مرکزی آنتن مرکزی یک سیستم جریان ضعیف است و در اصل مجموعه از ابزار ها است که سیگنال های ویدئویی و ماهواره […]

ادامه مطلب

سیم و کابل برق رسانی

سیم و کابل برق رسانی   سیم هادی ای است که توسط پوشش عایق احاطه شده است. رفتار الکتریکی سیم همانند یک مقاومت اهمی بوده و خاصیت سلفی و خازنی ندارد. سیم ها و کابل ها، عامل انتقال انرژی الکتریکی به نقاط مختلف هستند که در ساختمان آنها از فلزهای هادی جهت انتقال جریان برق استفاده می […]

ادامه مطلب
عوامل-موثر-در-انتخاب-نوع-سیم-و-کابل

عوامل موثر در انتخاب نوع سیم و کابل

عوامل موثر در انتخاب نوع سیم و کابل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد: جریان مورد نیاز بار و میزان تحمل کابل در برابر جریان عبوری ولتاژ نامی (ولتاژ نامی مورد استفاده با ولتاژ نامی قابل تحمل کابل برابر یا کمتر باشد).  افت ولتاژ مجاز حفاظت مدار بار […]

ادامه مطلب

کابل کشی زمینی و صنعتی

  کابل کشی زمینی و صنعتی   اهداف مبحث کابل کشی زمینی : نکات مهم در کابل کشی مزیت چال کردن کابل بر کانال کشی عبور کابل از چهارراه ها و خیابان کابل کشی صنعتی نکات عملیاتی نحوه انتخاب سطح مقطع مناسب کابل درجه حرارت محیط درصد افت ولتاژ مجاز ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان […]

ادامه مطلب

انواع گلند

  انواع گلند   ﮔﻠﻨﺪ وسیله ای ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ تقسیم، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و … است و برای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ، آب ﺑﻨﺪي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻞ و ﻧﻴﺰ محل اتصال استفاده می شود . این تجهیزات از جنس های مختلفی ساخته می […]

ادامه مطلب

انواع سیم و کابل

انواع سیم و کابل تعريف کابل    اصولاً هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور داده و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد بطوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر و در روی سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی […]

ادامه مطلب

عیب یابی کابل

  عیب یابی کابل   اهداف این مبحث: شناسایی عیوب کابل ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻴﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت عیب یابی کابل دستگاه عیب یاب کابل عیوب کابل در ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺪرت، ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ […]

ادامه مطلب