کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری

  کاربرد ترانسفورماتور در اندازه گیری     ترانسفورماتورها توزیع انرژی الکتریکی به صورت تک فاز، دوفاز و یا سه فاز ارتباط زیادی با ترانسفورماتورها دارد. از طرفی در بسیاری از موتورهای الکتریکی، تبدیل انرژی براساس اصل ترانسفورماتوری صورت می گیرد.  شکل (۱) یک هسته مغناطیسی فولادی که از روی هم قرار گرفتن تعداد زیادی […]

ادامه مطلب
تولید ولتاژ توسط ژنراتور

تولید ولتاژ توسط ژنراتور

  تولید ولتاژ توسط ژنراتور     تولید ولتاژهای تک فاز، دو فاز و سه فاز ترانسفورماتورها و وسایل اندازه گیری ژنراتورهای تکفاز و آرایش سیم پیچی آن ها یک ژنراتور (آلرناتور) ac که دارای یک حلقه سیم است، و با سرعت ثابت در یک میدان مغناطیسی با چگالی شار یکنواخت، حرکتی دورانی دارد. حاصل […]

ادامه مطلب

شبکه های برق رسانی و تجهیزات برق

  شبکه های برق رسانی و تجهیزات برق      امروزه انرژی الکتریکی به عنوان بخش جدا نشدنی از زندگی بشری، مهمترین نقش را در چرخۀ صنعت جهانی بر عهده دارد. در واقع می توان گفت، امروزه صنعت برق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید. […]

ادامه مطلب

ترانسفورماتور

  ترانسفورماتور (Transformer)   ترانسفورماتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را از یک سطحی به سطح دیگر تبدیل می کند. ترانسفورماتور به منظور کاهش و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن و ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ ﺷﺪه و ﺗﻮان و […]

ادامه مطلب

مشخصات ترانسفورماتور

مشخصات ترانسفورماتور         ترانسفورماتور معادله ایده آل توان                                                            نمایش یک ترانس تک فاز اﮔﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ […]

ادامه مطلب

مدار معادل ترانسفورماتورها

  مدار معادل ترانسفورماتورها    معادله عمومی EMF برای ترانسفورماتورها اگر شار مغناطیسی را سینوسی در نظر بگیریم رابطه بین ولتاژ E، فرکانس منبع f، تعداد دور N، سطح مقطع هسته A و ماکزیمم چگالی مغناطیسی B از رابطه عمومی EMF و به صورت زیر به دست می آید:                                   […]

ادامه مطلب