کالیبراسیون

کالیبراسیون چیست؟

حضور در بازارهای رقابتی فشرده در جهان امروز، صنعتگران را بر آن داشته است تا بیش از گذشته به کیفیت محصولات خود توجه نمایند. کشورهای در حال توسعه نیز که تمایل به رشد صنعتی دارند از این قاعده مستثنی نیستند. عوامل متعددی بر کیفیت یک محصول تأثیر می گذارند که در اینجا می توان از دانش فنی، مواد اولیه، نیروی انسانی، تکنولوژی و ماشین آلات و… نام برد.

یکی دیگر از این عوامل مؤثر، ابزارهای اندازه گیری هستند که وظیفه محک زدن کیفیت محصول را با توجه به استانداردها بر عهده دارند. برای حصول اطمینان از کیفیت یک محصول، باید ابزارها از صحت و دقت عملکرد لازم برخوردار باشند و به همین منظور مفهوم کالیبره کردن ابزارهای اندازه گیری مطرح می گردد.

شناخت اهميت کالیبراسیون برای تجهیزات اندازه گیری مستقر در کارخانجات و صنایع یکی از مسائل مهمی بود که با آغاز استقرار استانداردهای سری ۹۰۰۰ در کارخانجات ایران مورد توجه قرار گرفت.

 

 • کالیبراسیون چیست؟

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است در استاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است:

مقایسه تجهیزات ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد و تنظیم آن در مقایسه با استاندارد تعریف دیگری که در ایزو ۱۰۰۱۲ آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی کرده است:

مجموعه ای از عملیات که تحت شرایط مشخصی برقرار می شود و رابطه ای بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید.

 

کالیبراسیون اولیه دستگاه

معمولاً کالیبراسیون اولیه دستگاه، آزمون و اندازه گیری در مرحله ساخت و تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل این مراحل باشد:

درجه بندی دستگاه، تنظیم مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی، تخمین عدم قطعیت و پایداری دستگاه.

پس از این مراحل، وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کالیبراسیون مجدد دستگاه 

کالیبراسیون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاهها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است، شناسایی کرد.

 

کالیبراسیون

 

 • فواید کالیبراسیون

 آنچه مسلم است پرداختن قانونمند به کالیبراسیون و برقراری نظام صحیح اندازه گیری فواید زیر را دارد:

١- جلوگیری از بین رفتن حقوق مصرف کننده و تولید کننده

۲- ایجاد اعتماد همگانی در سطح جامعه در فرآیندهای تجاری، خدماتی و بهداشتی

۳- افزایش اعتبار بین المللی

۴- گسترش حقوق اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های رشد یافتگی اجتماعی- فرهنگی

۵- ایجاد بستر و فرهنگ قانون مداری جهت حفظ حقوق ملت و دولت

۶- جلوگیری از ضرر و زیان در تبادلات بازرگانی با سایر کشورها

۷- ایجاد اشتغال برای شرکت های مجری

 

 • اهمیت کالیبراسیون

۱- دقت در اندازه گیری

٢- کاهش هزینه های تعمیراتی

٣- ایجاد اعتماد در جامعه و به خصوص در بیماران

۴- درمان مناسب بیماران به دلیل کاهش خطای اندازه گیری

۵- افزایش کیفیت ارائه خدمات

۶- الزامات ایزو برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری

 

در بسیاری از موارد، اطلاعات حاصل از دستگاه ها اساس و بنیان مسیر درمان پزشک را مشخص می کند و چه بسا انتخاب نادرست شیوه درمان و به کارگیری روش های سعی و خطا از همان اطلاعات نادرست اولیه شکل می گیرد.

با توجه به طیف وسیع تجهیزات، کالیبراسیون تنها برای تجهیزات پیشرفته مفهوم پیدا نکرده و حتی وسایل ساده اولیه را نیز در بر می گیرد.

 

 • تعمیرات یا نگهداری پیشگیرانه (PM ( Preventive Maintenance

به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در جهت افزایش کارایی و به تعویق انداختن بازه زمانی تعمیرات تجهیزات اجرا می شود. این فعالیت ها شامل کنترل، بازرسی و بازبینی دورهای کمی و کیفی دستگاه، بررسی وضعیت عملکرد آن، بررسی صحت و دقت خروجی های دستگاه (تست کالیبراسیون)، بازبینی ایمنی دستگاه جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از عیوب دستگاه به منظور ارائه خدمات بهتر و انجام فعالیت هایی از قبیل تمیز کاری، روغن کاری یا تعویض قطعاتی که دچار مشکل هستند می شود.

 

 • مفاهیم کالیبراسیون

کمیت: مشخصه ذاتی یک پدیده که بتوان آن را از نظر کیفی تشخیص داد و از نظر کمی اندازه گیری کرد مانند جرم و زمان را گویند.

دستگاه کمیت ها: مجموعه ای از کمیت ها که بتوان بین آنها رابطه تعریف شده ای به وجود آورد مانند دستگاه SI

کمیت پایه: کمیتی که مستقل از سایر کمیتها در یک دستگاه کمیتی باشد مانند طول در دستگاه SI

کمیت فرعی: کمیتی که بر مبنای کمیت پایه تعریف شود مانند سرعت (متر بر ثانیه یا کیلومتر بر ساعت و غیره)

کمیت اندازه ده: کمیتی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

کمیت تأثیر گذار: در اندازه گیری کمیتها، برخی از آنها روی کمیت مورد نظر تأثیر می گذارند و خود مورد اندازه گیری نیستند مانند دما در اندازه گیری طول.

وسیلۀ اندازه گیری: وسیله ای که به تنهایی و یا به همراه با وسایل کمکی برای اندازه گیری با اندازه گیری های مشخص به کار می رود.

محدودۀ مشخص شده اندازه گیری: مقادیر قابل اندازه گیری که در آن ها خطای وسیله اندازه گیری در محدوده مشخص شده قرار می گیرد. حد بالا و پایین قلمرو مشخص شده اندازه گیری معمولاً به ترتیب، ظرفیت ماکزیمم و مینیمم خوانده می شود.

شرایط اندازه گیری مرجع: شرایط لازم برای کاربرد یک وسیله اندازه گیری به طوری که بتوانید به اندازه های تعیین شده اطمینان نموده یا با اطمینان بتوانید اندازه گیری وسایل مختلف را با هم مقایسه نمایید. شرایط مرجع همیشه دارای مقادیر یا محدوده مشخصی است.

تنظیم: عملیات مشخص برای آوردن یک وسیله اندازه گیری با دستگاه در محدوده قابل استفاده برای اندازه گیری یا کاربرد معلوم را گویند.

درستی و صحت: نزدیکی میان خروجی های یک سیستم نسبت به مبدأ مورد نظر را گویند.

دقت: نزدیکی خروجی های یک سیستم نسبت به یکدیگر را گویند.

زينه بندی: بیان کمی یک وسیله اندازه گیری در نشان دادن کوچکترین تفاوت بین دو کمیت نشان داده شده متوالی است. به عبارت دیگر کوچکترین تفاوت با معنی دو کمیت نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری یا کوچکترین قسمت بندی وسیله اندازه گیری است.

عدم قطعیت: پارامترهای مربوط به نتیجه اندازه گیری که پراکندگی مقادیر را (که می توان به طور منطقی به اندازه ده نسبت داد) مشخص می کند.

رواداری (تلرانس): ماکزیمم یا مینیمم انحرافی است که می تواند در مورد یک کمیت اعمال شود. پایداری: توانایی یک وسیله در حفظ خصوصیات اندازه شناختی آن است.

رانش: تغییر کم خصوصیات اندازه شناختی یک وسیله اندازه گیری نسبت به زمان است.

قابلیت ردیابی: ویژگی که به وسیله آن می توان نتیجه یک اندازه گیری را با استانداردهای اندازه گیری (معمولاً استانداردهای بین المللی و ملی) مقایسه کرد.

تکرار پذیری در نتایج اندازه گیری: به میزان نزدیکی بین نتایج اندازه گیری پی در پی از یک اندازه ده که در شرایط یکسان انجام شده باشد گفته می شود.

تجدید پذیری در نتایج اندازه گیری: به میزان نزدیکی بین نتایج اندازه گیری روی یک اندازه ده در شرایط متفاوت گفته می شود.

گستره اسمی: محدوده ای که دستگاه در آن کار می کند.

میزان تغییرات: فاصله بین حدود بالایی و پایینی دامنه ورودی یا خروجی یک وسیله اندازه گیری است.

 

مفاهیم-کالیبراسیون

 

 • علت کالیبراسیون

کالیبراسیون اولیه اندازه گیر، چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد.

پارامترهایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داشت. کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرآیندهای اندازه گیری که با وسیله اندازه گیری انجام می شود، لازم است.

معمولاً عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد. شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی امکان پذیر نیست. آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است. برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه گیری و تجارت بین المللی ضروری است.

قابلیت ردیابی عبارت است از: قابلیت ارتباط مقدار یک استاندارد یا نتیجه ی یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی، از طریق زنجیره ی مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین المللی تعیین یا مشخص می شوند.

از ملزومات هر تحقیقات، طراحی فعالیتهای تولیدی، آزمونهای نهایی و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل است. کالیبراسیون تجهیزاتی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند، عدم قطعیت و کنترل رشد عدم قطعیت را مشخص می نمایند و به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که نتایج، ناشی از تغییرات واقعی پدیده ها است نه ناشی از عدم درستی در تضمین عدم قطعیت های اندازه گیری.

 

 • زمان کالیبراسیون

تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده است.

هدف انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی، بهینه سازی سیستم است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود. در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد.

برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، ۹۵ درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قراردادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول ۸۵ تا ۹۰ درصد است.

فرآیند تعیین زمان کالیبراسیون، از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است.

 

مکان-کالیبراسیون

 

 • مکان کالیبراسیون

کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرد. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود.

 

 

 

 

این عمل از مزایای زیر برخوردار است:

١- تنش های ناشی از جابه جایی وسیله به حداقل می رسد.

٢- کالیبراسیون ساده تر و ارزان تر تمام می شود، چون کالیبراسیون فقط در نقاط مورد نظر شما انجام می شود.

۳- می توانید از حفاظت دستگاه های خود مطمئن باشید.

۴- کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان خود انجام می گیرد و در عملکرد دستگاه وقفه پیش نمی آید.

 

معایب الیکا الکتریک

 

 

 

از معایب این عمل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١- تغییرات شرایط محیطی روی دستگاههای مرجع ممکن است تأثیر گذار باشد.

۲- ابعاد دستگاه های مرجع ممکن است مشکل ایجاد کند.

۳- کالیبراسیون در محل، هزینه های اضافی در بر دارد.

 

مکان-کالیبراسیون

 

 • روش های کالیبراسیون

 به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست:

۱- روش اول کالیبراسیون برای بدست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصل است.

۲- روش دوم، روش اول را در بر گرفته و علاوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول و یا رد آن مشخص می شود.

٣- روش سوم، روش دوم را در بر گرفته و علاوه بر آن تنظیم، تعمیر و یا حذف خطای ایجاد شده را نیز در بر می گیرد.

 

 • چگونگی کالیبراسیون

کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینه کالیبراسیون از عوامل مهم تعیین کننده در انجام آن است. در روش های مختلف کالیبراسیون هزینه ها متغیر است؛ بنابراین لازم است توضیحات بیشتری درباره انواع روش های کالیبراسیون ارائه شود.

 

 • انواع سیستم های کالیبراسیون

سیستم های کالیبراسیون را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

١- کالیبراسیون جهت بازرسی و تصحیح

 با توجه به نتایج حاصل از بازرسی، تصحیح اعمال می شود. تا زمانی که خطا در حدود قابل قبول سیستم اندازه گیری باشد، نیازی به تصحیح نیست و از وسیله اندازه گیری می توان استفاده کرد.

اما اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری از حدود قابل قبول بیشتر باشد اعمال تصمیمات لازم ضروری است.

 

٢- کالیبراسیون فقط به منظور بازرسی

 اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری که از انجام بازرسی حاصل می شوند در حدود تعریف شده باشد، از دستگاه اندازه گیری می توان استفاده کرد. از آنجایی که تصحیح و یا تعمیر دستگاه اندازه گیری گران است با بازرسی های دوره ای تا زمانیکه خطای وسیله اندازه گیری در حدود تعریف شده باشد استفاده از آن بلامانع است. چنانچه خطاها | از حدود تعریف شده تجاوز کنند وسیله اندازه گیری را باید کنار گذاشت و یا تقلیل رده و کلاس داد.

 

٣- کالیبراسیون فقط به منظور تصحیح

 در این روش بازرسی انجام نمی شود، اما تصمیمات لازم جهت رسیدن به مفهومی معادل کالیبراسیون جدید و استفاده از وسیله اندازه گیری انجام می شود. به عنوان مثال تصحیح نقطه صفر وسیله اندازه گیری را تنظیم نمود.

 

۴- عدم کالیبراسیون

 در این روش بدون انجام بازرسی و تصمیمات لازم از دستگاه اندازه گیری استفاده می شود. در این حالت به دلیل آن که مقدار بعضی از خطاهای مشخص دستگاه از حدود کنترل تعریف شده برای وسیله اندازه گیری در فرآیند تولید کوچک ترند، بدون انجام کالیبراسیون دوره ای از وسیله اندازه گیری استفاده می شود.

 

انواع-سیستم-های-کالیبراسیون

 

 • وضعیت کالیبراسیون

پس از انجام کالیبراسیون، وضعیت کالیبراسیون ابزار باید مشخص باشد. این به این معنی است که به طریقی ابزارهایی که کالیبره شده اند را مشخص کنید. برای این منظور معمولاً از یک برچسب کالیبراسیون استفاده می شود.

توصیه می شود که این برچسب با برچسبی که برای شناسایی ابزار استفاده می شود متفاوت باشد. مواردی که باید در وضعیت کالیبراسیون مشخص شوند. عبارتند از:

١- کالیبره بودن ابزار

۲- دقت و صحت واقعی ابزار

۳- تاریخ انجام کالیبراسیون بعدی

۴- محدودیتهای کاربرد و استفاده از ابزار

 

 • نگهداری سوابق کالیبراسیون

بعد از انجام کالیبراسیون سوابق کالیبراسیون باید نگهداری شود. دلایل نگهداری این سوابق عبارتند از:

۱- امکان بررسی وضعیت و تغییرات ابزار در طول زمان جهت تعیین توالی انجام کالیبراسیون و نحوه به کارگیری ابزار

۲- اثبات ادعای کالیبره بودن ابزار

 

سوابق کالیبراسیون باید موارد زیر را شامل شود:

– اطلاعات شناسایی دقیق ابزار مورد نظر (نوع، نام، شماره سریال و…)

– نام مسئول و محل نگهداری

– تاریخی که کالیبراسیون انجام شده است.

– نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر خوانده شده پیش از تنظیم برای هر یک از پارامترهای مورد کالیبراسیون (این مورد برای بررسی وضعیت و روند تغییرات ابزار ضروری است).

– تاریخ کالیبراسیون بعدی

– حدود خطای قابل قبول

– شماره سریال استانداردهایی که برای کالیبره کردن ابزار به کار رفته اند.

– شرایط محیطی در حین کالیبراسیون

– بیان مقدار خطای احتمالی (در قالب دقت و صحت)

– جزئیات تمامی تنظیمات، خدمات، تعمیرات و تغییراتی که انجام شده است.

– نام شخصی که عمل کالیبراسیون را انجام داده است.

– جزئیات هرگونه محدودیت استفاده

 

 • انواع خطاها در کالیبراسیون

خطاها بر حسب تأثیرگذاریشان بر روی نتایج حاصل از اندازه گیری به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

١- خطای عمده

۲- خطا از نظر منشاء و منبع

۳- خطا از نظر نمایش

 

خطاهای عمده به سه دسته تقسیم می شوند:

١- خطای ناشی از اشتباه: مثلا در جمع چند اندازه اشتباه شود.

۲- خطای ناشی از حواس پرتی: مثلا عدد ۲۳۳٫۲ به صورت  ۲۳۲٫۲ خوانده شود.

۳- خطای ناشی از استفاده ناصحیح از تجهیزات

 

خطا از نظر منشاء و منبع به دو دسته تقسیم می شوند:

١- خطاهای روشمند (Systematic Error)

۲- خطاهای تصادفی (Random Error) 

 

 • خطاهای روشمند (Systematic Error)

خطایی است که در سراسر یک آزمایش ثابت است، مانند دما و رطوبت، در اندازه گیری طول خطای روشمند به سه دسته خطای شخصی، محیطی و دستگاهی تقسیم می شوند.

خطای شخصی شامل خطای پارلکس و خطای درونیابی است. این نوع خطاها را می توانید با ایجاد شرایط محیطی مناسب به حداقل برسانید.

 

انواع-خطا-در-کالیبراسیون

 

خطای پارلکس

 فاصله محدودی بین عقربه و صفحه مدرج وجود دارد. بنابراین اگر قرائت از زوایای مختلفی صورت گیرد نتایج مختلفی حاصل خواهد شد. این نوع خطا با استفاده از یک آینه در روی صفحه مدرج حذف می شود.

 

خطای درون یابی

 هرگاه عقربه دقیقاً در روی علامت درجه بندی صفحه مدرج قرار نداشته باشد، شخص مشاهده کننده بارها مجبور خواهد شد مقدار نشان داده شده را کسری از مقادیر درجه بندی تفسیر نماید.

توانایی در تقسیم بندی چشمی بین درجات محدود است و مطمئن همراه با خطا خواهد بود.

 

خطای محیطی

 ۱- رطوبت ۲- فشار ۳- دما ۴- گرد و غبار

 

خطاهای دستگاهی

 ١- تراز نبودن دستگاه ۲- بار گذاری نامناسب ۳- فرسودگی

 

 • خطاهای تصادفی (کاتورهای یا رندومی) Random Error در کالیبراسیون

خطایی است که در یک اندازه گیری به صورت تصادفی و پیش بینی نشده ظاهر می شود که شامل: جریان هواء لرزش، سر و صدا، تشعشع خطاهای تصادفی را می توان با میانگین گرفتن و استفاده از فنون آماری به حداقل رساند.

 

خطا از نظر نمایش به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم می شوند.

 

 • خطاهای خطی

هرگاه یک دستگاه اندازه گیری خروجی هایی را ارائه بدهد که با یک روند خطی از مقدار واقعی تفاوت داشته باشد آن را خطای خطی گویند که به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

١- خطای جابه جائی از صفر: (Zero Shift Error)  اختلاف حد بالایی و پایینی مقدار ایده آل و یکسان بوده و فقط نقطه صفر جابه جا شده است.

 ۲- خطای دهانه (میزان تغییرات)

 

 • خطاهای غیرخطی

خطاهایی هستند که نتایج داده شده توسط دستگاه اندازه گیری از یک روند مشخصی پیروی نمی کنند. اگر چنین خطایی داشته باشید در دقت دستگاه تأثیر می گذارد و تکرار پذیری را ناممکن می سازد.

نکته: هرگاه چنین مسأله ای پیش آید ابتدا باید دستگاه تعمیر و سپس تنظیم و بعد کالیبره گردد.

 

 • نمونه هایی از کالیبراسیون  دستگاه های  پزشکی

 

کالیبراسیون-دستگاه های-پزشکی

 

 • الکترو شوک

 بررسی میزان انرژی خروجی دستگاه، بررسی زمان شارژ، بررسی زمان تخلیه انرژی نسبت به نقطه R در موج قلبی و بررسی عملکرد صحیح دستگاه در حالت Synchronized

 • الکترو کوتر

بررسی نشتی جریان فرکانس بالا، بررسی خروجی ژنراتور در یک مقاومت ثابت، بررسی خروجی ژنراتور با تغییر مقاومت به منظور مطالعه فنی عملکرد دستگاه در حالتی که ژنراتور در ماکزیمم توان و ۵۰٪ آن تنظیم شده است، بررسی تماس کامل الکترود غیرفعال (CQM) و تست برقراری اتصالات الکترودهای فعال و غیرفعال.

 • پمپ تزریق

بررسی میزان حجم خروجی دستگاه، بررسی متوسط نرخ حجم خروجی، بررسی Back pressure و بررسی زمان تزریق، بررسی نوسانات فلوی خروجی با زمان و بررسی حجم انباشته.

 • فشارخون سنج

بررسی نرخ نشتی سیستم، بررسی صحت فشار با توجه به درجه بندی گیج (بررسی فشار استاتیک)، بررسی صحت فشار سیستولیک و دیاستولیک (بررسی فشار دینامیک)، و بررسی زمان و نرخ Inflate/deflate

 • پالس اکسی متر

بررسی میزان Spo2 در ضربان های مختلف و بررسی دامنه پالس جهت اطمینان از عملکرد دستگاه.

 • پیس میکر

بررسی پالس خروجی از نظر جریان، نرخ، زمان و انرژی، تست حساسیت دامنه، تست ایمنی تداخل الکتریکی، بررسی قابلیت دریافت سیگنال های ECG و واکنش پذیری در مقابل آن ( PRP,PRP ) بررسی نشتی جریان.

 • اولتراسوند

بررسی دقت تصویر، کیفیت رنگ و وضوح آن، بررسی و تست ترانسدیوسر و بررسی میزان عمق نفوذ.

 • رادیولوژی بررسی میزان نرخ و دز اشعه، بررسی صحت مقادیر kv،mA ،mAs ، بررسی زمان اکسپوژ، بررسی تطابق اشعه با کولیماتور و بررسی کنتراست.

 

نیاز-تجهیزات-پزشکی-به-کالیبراسیون

 

کالیبراسیون-پزشکی

 

                                                                    

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید.

مقالات مرتبط

نظرات