خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

چگونه سیستم اتصال زمین اجرا می شود؟

اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک

اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک قبل از استقرار یک الکترود زمین انجام می شود و هدف از آن، پی بردن به موارد زیر است:

 1. انتخاب بهترین عمق برای احداث الکترود (در صورت وجود انتخاب)
 2. تعیین مناسب ترین نوع الکترود و یا مشخصه های آن (مثلاً عمق نصب الکترود قائم)

برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک، از دستگاه ارت سنج چهارسیمه استفاده می شود. چندین روش برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک وجود دارد که دو نمونه از پرکاربردترین آنها در زیر آورده شده است.

 • روش ونر

اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک با ارت سنج چهارسیمه به روش ونر به صورت زیر انجام می شود.

 1. از چهار عدد میل تست استفاده می شود. دو میل جانبی برای برقراری مدار جریان و دو میل میانی برای اندازه گیری ولتاژ در نظر گرفته می شود.
 2. هر چهار میل در فواصل مساوی در یک خط قرار داده می شوند. در هر اندازه گیری محل هر چهار میل را باید تغییر داد. در صورت همگن بودن خاک با زیاد شدن فاصله الکترودها، ولتاژ نسبت به فاصله به صورت خطی تغییر می کند.
 3. میله های تست به فوا در یک راستا روی زمین گذاشته شده و با چهار رشته سیم مجزا به ترمینال های دستگاه متصل می شوند.
 4. عمق کوبیدن میل ها در زمین در صورتی که از معادله مخصوص آن استفاده شود نباید از یک بیستم فاصله آنها بیشتر شود.
 5. هادی های مربوط به جریان و ولتاژ باید به منظور جلوگیری از القای متقابل، تا جایی که ممکن است از یکدیگر دور نگه داشته شوند.
 6. چون خودالقایی باید حداقل باشد، هادی ها باید به طور کامل از روی قرقره ها باز شوند.
 7. وجود اجسام فلزی گسترده در زیرزمین، مانند لوله کشی های فلزی از هر نوع و زره کابل ها، در اندازه گیری، اختلالات بزرگ بوجود می آورند. لذا باید مسیری انتخاب کرد که در آن چنین اجسامی در زیرزمین نباشد.

                                                                                        اندازه گیری مقاومت ویژه خاک به روش ونر

 • روش اشلومبرگر

اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک با دستگاه اندازه گیری به روش اشلومبرگر به صورت زیر انجام می شود.

 1.  چهار میل در یک خط مستقیم نصب می شوند ولی فواصل آنها از یکدیگر برابر نیستند. فاصله میل های جریان از یکدیگر، خیلی بیشتر از فاصله میل های ولتاژ از یکدیگر است، زیرا در این روش L>>a ولی میل های ولتاژ در وسط و نزدیک به هم قرار داده می شوند و در هر بار اندازه گیری فقط میل های جریان جابه جا می شوند.
 2. در این روش ولتاژ با مجذور فاصله بین میل های جریان تغییر می کنند. لذا در هنگام استفاده از آن باید از لوازم اندازه گیری حساس استفاده شود.
 3. هادی های مربوط به جریان و ولتاژ را باید به منظور جلوگیری از القای متقابل، تا جایی که ممکن است از یکدیگر دور نگه داشت.
 4. چون خودالقایی باید حداقل باشد، هادی ها باید به طور کامل از روی قرقره ها باز شوند.
 5. وجود اجسام فلزی گسترده در زیر زمین، مانند لوله کشی های فلزی از هر نوع و زره کابل ها در اندازه گیری،اختلالات بزرگ بوجود می آورند.
 6. در دستگاه های اندازه گیری که از ولت متر یا اهم متر استفاده می کنند. مقاومت ولت متر یا سیم پیچ ولتاژ اهم متر باید بزرگ باشد تا اثر مقاومت الکترود یا الکترودهای ولتاژ را کم کند. این مسئله سبب کم شدن حساسیت ولت متر می شود.

تفسیر نتیجه گیری های  حاصل از اندازه گیری های زمین

تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک، نیاز به تجربه و تمرین دارد، یک فرد با تجربه می تواند با چند بار اندازه گیری برآورد خوبی از لایه های مختلف خاک در اعماق گوناگون آن انجام داده و بهترین پیشنهاد را برای شیوۀ اجرای سیستم زمین ارائه دهد.

طراحی سیستم اتصال زمین مناسب

طراحی سیستم اتصال زمین، نیاز به محاسبات دقیق دارد و باید توسط طراح، انجام شود.

رعایت اصول صحیح اجرا و مصالح مرغوب

 

مقالات مرتبط