اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ اي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

روش مستقیم

در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. مانند ولت متر فشار ضعیف، آمپرمتر تا سطح جریان ۶۰ آمپر.

روش غیر مستقیم

در روش غیرمستقیم دستگاه های اندازه گیری با استفاده از تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ولتاژ یا ترانسفورماتور جریان از شبکه نمونه برداری می کنند.

 

ویژگی دستگاه های اندازه گیری

 • دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺑﺪون ﻟﻘﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ي اﺗﺼﺎﻻت از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﺷﻮد.
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دهنده اندازهﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ ﺑﻮده و ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاز اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و آﻧﺎﻟﻮگ دارد. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻣﻲﮔﺮدد.
 • ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﻟﺘﺎژ از ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ۲٫۵ (میلی ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) اﺳﺘﻔﺎد شود.

ﭘﺲ از اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎب از ﺧﻂ اﺻﻠﻲ، ﺳﻴﻢ وارد ﻓﻴﻮز ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﻓﺎزﻧﻤﺎي ﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ (ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺎك ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺑﺪون ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ) داده ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

برای اندازه گیری جریان، سیم افشان متناسب با شدت جریان عبوری از مدار انتخاب می شود.

 • سطح مقطع این هادی نباید از ۲٫۵ (میلی متر مربع) کمتر باشد.
 • برای اندازه گیری شدت جریان های بیش از ۶۰ آمپر از ترانسفورماتور جریان متناسب با جریان مدار استفاده شود.
 •  ارتباط بین T. و آمپرمتر توسط هادی سیم افشان یا سطح مقطع ۴ (میلی متر مربع) و بدون استفاده از فیوز برقرار می گردد.

ظرفیت آمپرمتر انتخابی نباید از حدود ۲۵ درصد حداکثر بار بیشتر در نظر گرفته شود.

در صورت استفاده از C.T یا P.T در مدار آمپرمتر یا یا ولت متر مربوط به آن باید درجه بندی متناسب با طرف اولیه ترانسفورماتور را داشته باشد.

 

انواع دستگاه های اندازه گیری که بیشتر در تابلوها مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:

 

 • ولت متر (آنالوگ و دیجیتال): به صورت موازی با مصرف کننده به مدار وصل می شود.

 

                                                                                                    

 

                                                                                   ولت متر دیجیتال  و آنالوگ                                                                                                                                           

     

 

 

 • آمپرمتر (آنالوگ و دیجیتال): به صورت سری در مسیر جریان مصرف کننده قرار می گیرد.

 

                                                                                                

 

                                                                                   آمپرمتر دیجیتال و آنالوگ                                                                                                                  

 

 

 • فرکانس متر (آنالوگ و دیجیتال): به مدار به صورت موازی متصل می گردد.

 

 

 

                                                                              فرکانس متر دیجیتال و آنالوگ

 

 

 

 • کسینوس فی متر (آنالوگ و دیجیتال): نحوه اتصال آن به مدار بصورت سری موازی است.

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                کسینوس فی متر دیجیتال و  آنالوگ

 

 

 • انواع کنتورهای تک فاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال).

 

 

 

 

 • سیم کشی های فشار ضعیف و کنترل باید حداقل با سیم نمره ۲٫۵ میلی متر مربع که دارای تحمل ولتاژ ۱۰۰۰ ولت باشد انجام گیرد.
 • اگر از لامپ های فاز نما برای نشان دادن وجود فاز استفاده شود این لامپ ها باید مصرف کمی داشته و از نوع قابل نصب بر روی تابلو باشد.
 • کلاهک رنگی روی لامپ در اثر حرارت لامپ تغییر شکل و رنگ ندهد.
 • اتصال الکتریکی وسائلی که بر روی درب تابلو و سایر قسمت های متحرک تابلو نصب شده اند یا درون تابلو بایستی با استفاده از کابل یا سیم قابل انعطاف و در درون لوله خرطومی فلزی انجام گیرد.
 • حداکثر حجم اشغال شده در درون لوله توسط هادی ها نباید بیش از ۴۰ درصد حجم داخلی لوله باشد.

 

 

 

مقالات مرتبط