کابل کشی

نکات مهم در کابل کشی

ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آنها، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮدال ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز ﺧﻢ ﻫﺎ در ﻛﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و …ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺪان ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.

۱- آماده سازی کابل برای کابل کشی

ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻي ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺎز ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺎي ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮدار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روي ﻗﺮﻗﺮه راﺳﺘﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎز ﻛﺮدن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻗﺮﻗﺮه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﺮخ و ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ از ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎز ﻛﺮد، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻮه ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﻗﺮﻗﺮه وارد آﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآوري ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ، از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎظ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد. ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ نوک های تیز کشانده شوند و نباید خم تند داشته باشند.

 

                                                                                              کمترین شعاع خمش r در روند کابل کشی

                                                 

 

در جدول بالا d، برابر قطر کابل می باشد.

ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه را در ﻫﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮد ﺗﺎ در ﭘﻲ ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺳﺎزد از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻢ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ از ﮔﺮه دار ﺷﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، از ﻳﻚ اﻟﻮار ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮدن ﻗﺮﻗﺮه استفاده کرد. ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺪون زره ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮﻗﺮه را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ. در ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ را ﺧﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪي، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش های درست مانند گرمادهی تا ۳۰ درجه سانتیگراد و خمکاری به کمک ابزار مناسب، مقادیر r می تواند تا ۵۰ درصد ارقام جدول کاهش یابد.

 

۲- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در زﻣﻴﻦ

 • ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﻴﺎده روﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﭘﻴﺎده روﻫﺎﺳﺖ.
 • ﮔﻮدي ﺷﻴﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺷﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 • افزودن بر آن در نواحی شهری و شهرک های صنعتی تعیین مسیر همچنین بستگی به عبور لوله های گاز و آب موجود و یا در برنامه های آتی توسعه دارد.
 • گودی بستر کابل در پیاده روها نباید کمتر از ۰٫۶ منتر باشد و در جاده ها نباید کمتر از ۰٫۸ متر باشد.
 • در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﮔﻮدي ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • کابل ها معمولاً با یک لایه شن یا خاک سرند شده (بدون ریگ یا سنگپاره) به ضخامت ۱۰ سانتیمتر پوشانده می شوند و سپس برای حفاظت در برابر آسیب هایی که عملیات خاکبرداری یا ساختمان سازی ممکن است به کابل وارد آورد، با آجر یا صفحات پلاستیکی و یا وسایلی همانند پوشانده می شوند.
 • اﮔﺮ از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، از ﻧﻮارﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 • اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺷﻴﺎر، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ) در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ) ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎي داده ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ روي آن را ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اي از ﺷﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﺶ داد، آﻧﮕﺎه در ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ دﻳﮕﺮي از ﺷﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ. در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ آراﻳﺸﻲ در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك، ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد:

 • کابل کشی به کمک یک یدک کش کابل بر
 • کابل کشی با دست
 • ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺸﺸﻲ از روي ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي ﮔﺮدان (ﺑﺎ ﮔﺬاردن در ﻛﻒ ﺷﻴﺎر(
 • ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ
 • ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻴﺎرزن و ﻛﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن)

در ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭼﺮخ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ ﺗﺎ ۴ ﻣﺘﺮي درﻛﻒ ﺷﻴﺎر ﻗﺮار داده می شوند ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ را آﺳﺎن ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ. اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي زاوﻳﻪ دار از ﭼﺮخ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﻮﺷﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ ﻣﺠﺎز را در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ حفظ نمود.

اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻳﻜﺒﺎره ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻠﻨﺪ، ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮﻗﺮه ﻛﺎﺑﻞ را ﻣﻲﺗﻮان در وﺳﻂ  نقطه مسیر بر روی جک قرار داد و طول موردنیاز کابل را از روی آن و از سمت بالا در راستای A و مشابه شکل زیر، باز کرد.

                                                      

سپس قرقره را چندین دور بیشتر چرخاند تا یک حلقه عمدی از کابل نزدیک به ۳ تا ۴ متر درازا در پشت قرقره شکل بگیرد، آنگاه آنرا در سوی مسیر B کشاند. پس کابل از کنار قرقره گذرانده شده و در شیار قرار داده می شود، در ادامه کابل از زیر قرقره کشیده شده و کار به همین روال دنبال می شود، در این شرایط پیچ خوردگی کابل را باید در طولی میان ۴ تا ۶ متر گستراند. روند باز کردن و کشیدن کابل به صورت حلقه ای همچنان ادامه می یابد تا سرانجام همه کابل در درون شیار جای داده شود. اگر موانع در شیار این امکان را ندهد که کابل کشی از بخش بالای قرقره ادامه یابد به شکل هشت انگلیسی در کنار مسیر اصلی کابل قرار داده شود. در اینجا باید اشاره کرد که کابلی که به صورت عدد هشت انگلیسی قرار داده شده است تنها می تواند دوباره در همان راستایی کشیده شود که به هنگام باز کردن از قرقره کشیده شده بود. این امر در شکل زیر، نشان داده شده است.

                                                            

ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ و ﻃﻨﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از آزاد ﻛﺮدن ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، از ﻳﻚ ﺟﻮراب ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺟﻮراب ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب از ﺳﻮراخ ﭼﺸﻤﻲ اﻳﻦ ﺟﻮراب ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را از ﺳﺮ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺷﺪه (درﭘﻮش ﻫﺎي ﺳﺮﺑﻲ) ﻛﺸﻴﺪ.

 ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ از روش ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه زﻳﺮ ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ:

 • ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و در ﻃﻮل ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
 • کابل کشی همزمان هر سه رشته کابل از سه قرقره جداگانه.
 • کابل کشی یا روش شیار زنی همزمان برای سه کابل که از پیش به هم بسته شده.

 

                                             نیروی کششی مجاز برای نصب کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط (مقادیر راهنما)

                                              

 

هرگاه سه کابل تک رشته را همزمان و با استفاده از جوراب کابل بکشند، بیشترین نیروی کششی جدول را به کار می برند. بدین ترتیب نیروی کششی برای ۳ کابل تک رشته به هم تابیده شده، سه برابر کابل تک رشته ای و برای سه کابل تک رشته ای تابیده نشده ۲ برابر کابل تک رشته ای است.

 • d = قطر کابل به میلی متر
 • P = نیروی کششی به نیوتون/ میلی متر مربع
 • K = ضریب بدست آمده از راه تجربه به نیوتون/ میلی متر مربع
 • A = کل مقطع همه رساناها به میلیمتر مربع (ولی نه برای حفاظ و پوشش فلزی).

 

 

مقالات مرتبط