نحوۀ استخراج اطلاعات از روی کابل ها

ﺑﺮ روي ﺑﺪنۀ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﺣﺮوف ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨدۀ ﻧﻮع ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻋﺪاد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨدۀ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮوف اختصاری تعداد رشته و سطح مقطع در کنار ولتاژ قابل تحمل عایق کابل) استفاده می شود. از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴنۀ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت روي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد:

                                                       

برای بیان جنس هادی و عایق به کار رفته در کابل ها و همچنین برای توضیحات بیشتر از حروف اختصاری استفاده می شود. 

مثال ۱:

کابل های زمینی (NYY)

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ، در آب، در ﻛﺎﻧﺎل و ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮبۀ  مکانیکی نباشد با ولتاژ اسمی کابل ۶۰۰/۱۰۰۰  ولت نصب می شوند. ساختمان این نوع کابل ها از رشته های هادی مسی نرم شده که به وسیلۀ پی وی سی عایق و غلاف می شوند تشکیل شده است. مقطع هادی این نوع کابل ها گرد یا سه گوش است. سیم های عایق شده پس از تابیدن، برای گرد شدن مقطع در داخل مادۀ پرکننده قرار می گیرند. به دور کابل های دارای هادی سه گوش، نوار پلاستیکی پیچیده می شود.

مثال ۲:

کابل NKBA3 × ۳۵ sm6/10 KV

برای ولتاژ ۶/۱۰ KVبا غلاف سربی، پوشش حفاظتی فولادی، و غلاف خارجی پروتودور به رنگ مشکی و برای ولتاژهای بالاتر به رنگ قرمز است. در ولتاژ پایین برای نصب داخل ساختمان ها و در کانال هایی که در برابر آتش سوزی و ساییدگی حفاظت لازم دارند، به کار برده می شوند. همچنین برای دفن کردن در زمینی، که در آن مواد شیمیایی یا الکترولیتی وجود دارد مناسب هستند.

بست کابل

در ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻫﺎي روي دﻳﻮار از ﺑﺴﺖ ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد:

  • اندازۀ قطر خارجی کابل.
  • نوع کابل کشی با توجه به عوامل مکانیکی، حرارت و شیمایی اثرگذار روی کابل.
  • نوع کابل کشی از نظر قابل دید بودن (روی دیوار) و یا غیرقابل دید بودن (زیر سقف کاذب).
  • امکان بستن سادۀ کابل.
  • قیمت مناسب نصب.

بست ها توسط میخ های فولادی یا پیچ به روی دیوار محکم و سپس کابل روی آنها بسته می شود.

    

مقالات مرتبط