موتورهای هیدرولیک

 


اهداف این مبحث:

 • موتورهای هیدرولیک
 • انتخاب هیدروموتور
 • کاربرد شیرهای کنترل فشار در مدار هیدروموتور
 • تعیین پارامترهای لازم هیدروموتور
 • تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور
 • تعیین توان هیدروموتور

 

   کاربرد موتورهای هیدرولیک (Hydraulic Motors) تبدیل فشار یا جریان هیدرولیک از طریق یک شفت به انرژی چرخشی مکانیکی است. موتورها زمانی که به یک خروجی دوار نیاز داشته باشید، به کار گرفته می شوند و راه اندازها (Actuators) برای خروجی خطی مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال در عمل، موتورها بسیار شبیه به پمپ ها هستند. خروجی یک موتور، یک گشتاور و یک سرعت زاویه ای است.(قدرت= گشتاور × سرعت زاویه ای).

   موتورها دقیقاً برعکس پمپ ها عمل می کنند، در واقع برخی موتور پمپ ها هر دو نقش را در یک سیستم هیدرولیک ایفا می کنند. (به عنوان یک پمپ یا موتور، بسته به موقعیت سوپاپ های کنترل عمل می کنند). موتورهای هیدرولیک عملگرهایی با دَوَران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دَوَران بار چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند. این عملگرها در انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی می شوند.

 

 • انتخاب هیدروموتور

   برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

– حجم جابه جایی روغن بر حسب cm3

– حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

 – ثابت گشتاور برحسب Nm/bar توسط این ثابت می توان مقدار گشتاور موتور را در فشارهای کاری مختلف محاسبه نمود.

– حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

 

 

 • کاربرد شیرهای کنترل فشار در مدار هیدروموتور جهت حفاظت از Overload

 

   در شکل بالا ملاحظه می کنید که زمانی که از مسیر A جریان برقرار می شود، فشار بار به عنوان مثال ۱۵۰ بار است و جریان از مسیر B خارج می شود. عملگرها یا شیرهای کنترل در این حالت هیچ عملی انجام نداده و هیدروموتور در حال کار بوده و دَوَران می کند. تا اینکه فشار زیاد شده و مثلاً به بیش از ۲۰۰ بار می رسد. در این لحظه یکی از عملگرها که در شکل عملگر پایینی است، عمل نموده و مسیر جریان A به B را مسدود می کند. جریان بار اضافی از مسیر عملگر خارج شده تا اینکه فشار بار اضافی تخلیه شود و به صفر برسد.

 

 

 • تعیین پارامترهای لازم هیدروموتور

   در ادامه بحث، برخی پارامترها و فرمول های مربوط به آن ها را در ذیل ذکر می کنیم:

 

 

 • تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور

 

(N (rpm)= 1000 × Q (lit/min)/ Vg(cm3

   در این رابطه N سرعت دوران هیدرو موتور، Q دبی مورد نیاز و Vg حجم جابه جایی هیدروموتور است.

 

 

 • تعیین توان هیدروموتور

(۹۵۵۰)/(P (Kw) = T (N .m) x N (rpm

 

   در این رابطه P توان هیدروموتور، T گشتاور و N سرعت دوران هیدروموتور هستند.

   لازم به ذکر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مکانیکی و حجمی ارائه شده است. در عمل مقادیر بازده در گشتاور واقعی و توان مصرفی تأثیر می گذارد.

 

 

 

مقالات مرتبط

نظرات