مصرف روشنایی در مراکز صنعتی

الف) تعیین میزان بار روشنایی: 

استاندارد مصرف روشنایی با توجه به نوع هر صنعت متفاوت است. بر اساس استانداردهای موجود می توان میزان مصرف روشنایی در هر صنعت (و زیربخش های آن) را بر حسب وات بر مترمربع برآورد نمود. این مقدار با توجه به نوع منابع نور (لامپ های) مورد استفاده (به لحاظ تفاوت بهره نوری) متفاوت خواهد بود.

ب) تعیین تعداد انشعاب های روشنائی:

بر اساس استانداردهای مربوط، برای هر انشعاب با سیم دارای سطح مقطع ۱٫۵ میلیمتر مربع، ۱۰ آمپر و برای مقطع ۲٫۵ میلیمتر مربع عدد ۱۶ را در نظر میگیریم.

ج) کنترل و حفاظت انشعاب ها:

در زمان های قبل، به منظور قطع و وصل و همچنین حفاظت انشعاب های روشنایی از کلیدهای گردان به همراه فیوز استفاده می شد. به دلیل تحمیل هزینه و زمان جهت تعویض فیوزها، امروزه در اکثر موارد از کلیدهای مینیاتوری استفاده می شود. همچنین در زمان هایی که لازم است قطع و وصل سیستم روشنایی بصورت اتوماتیک باشد، می توان از فتوسل به همراه کنتاکتور برای این منظور استفاده نمود.

 

مقالات مرتبط