مشخصات فیوز

کمیت و مشخصات الکتریکی که توسط کارخانه سازنده برای یک فیوز ارائه می شود به شرح ذیل است:

۱- جریان نامی In: جریانی است که قادر به تحمل آن به صورت دائم است بدون آنکه اثری بر فیوز داشته باشد.

۲- جریان ذوب و عدم ذوب: جریان ذوب شدن It، مقدار جریان مشخصی است که در زمانی معین، موجب عملکرد فیوز می شود. همچنین جریان عدم ذوب فیوز Int مقدار جریان مشخصی است که در زمانی معین، بدون آن که فیوز ذوب شود از آن عبور کند.

۳- قدرت قطع نامی: جریانی است که فیوز قادر است آن را تحت ولتاژ و فرکانس اسمی و ضریب قدرت معین قطع نماید. قدرت قطع فیوزهای HRC  تا ۱۲۰ کیلو آمپر نیز میرسد. برای فیوز، قدرت وصل تعریف نشده است.

۴- ولتاژ نامی:  ولتاژی است که فیوز برای آن طراحی شده و قادر به تحمل آن به طور دائم است. به عبارت دیگر، ولتاژ دیده شده از دو سر فیوز، در لحظه قطع جریان باید کوچکتر یا مساوی ولتاژ نامی فیروز باشد. لذا در سیستم های زمین نشده (تک فاز یا سه فاز)  ولتاژ نامی فیوز باید بزرگتر یا مساوی ولتاژ خط (ولتاژ بین دو فاز)  باشد. در سیستم های زمین شده تک فاز ، ولتاژ نامی فیوز بزرگتر یا مساوی ولتاژ فاز و در سیستم های زمین شده سه فاز، ولتاژ نامی فیوز بزرگتر یا مساوی ولتاژ خط در نظر گرفته می شود.

۵- منحنی های فیوز: برای مشخص شدن نحوه عملکرد و کاربرد فیوز از منحنی های زیر استفاده می گردد: 

 

الف- مشخصۀ زمان- جریان

منحنی زمان عملکرد بر حسب جریان احتمالی فیوز را مشخصه زمان- جریان می نامند. پارامتر این مشخصه، جریان اسمی Inاست. نوسان مشخصه میتوانند در حد۱۰+ درصد قرار گیرد و معمولاً به ازای دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ارائه می شود.

ب- مشخصۀ محدودکنندۀ جریان

اصطلاح محدود کننده به فیوزی اطلاق می گردد که جریان اتصالی را در کمتر از  یک چهارم سیکل قطع نموده و در نتیجه مانع از رسیدن جریان به مقدار پیک گردد. میدانیم که جریان اتصالی در نیم سیکل اول به مقدار پیک میرسد و سپس میرا میشود و رابطه آن با مؤلفۀ متقارن جریان اتصال تعیین می گردد.

 

در انتخاب فیوز ها توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

۱- جهت حفاظت موتور آسنکرون روتور قفسی در برابر اتصال کوتاه که به طور مستقیم به شبکه متصل میشود میتوان از فیوز کندکار استفاده نمود. جریان نامی این فیوز متناسب با زمان راه اندازی ۱٫۵ ، ۲ یا ۲٫۵  برابر جریان نامی موتور است. در موتورهای روتور سیم پیچی شده و موتورهای که با اتصال ستاره-مثلث راه اندازی می شوند از فیوز کندکار که جریان نامی آن ۱ تا ۱٫۵  برابر جریان نامی موتور است برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده می شود.

۲- جهت حفاظت ترانس در برابر اتصال کوتاه، میتوان در اولیه از فیوز کات اوت با جریانی در حدود ۲ برابر جریان نامی اولیه و در ثانویه از فیوزی که جریان نامی آن برابر جریان نامی ثانویه است استفاده نمود.

۳- برای حفاظت خازن ها، به خاطر زیاد بودن جریان در زمان وصل از  فیوزی با ۱٫۵  برابر جریان نامی خازن استفاده می شود.

۴- به منظور حفاظت سیم ها و کابل های انشعابی معمولی که موتورهای برقی را تغذیه نمیکنند، از فیوزی در برابر اضافه بار استفاده می شود و برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه، جریان نامی فیوز یا کلید مینیاتوری استفاده می شود.

 

 

 

مقالات مرتبط