ترانسفورماتور

معادله ایده آل توان

 

                                                       

 

   نمایش یک ترانس تک فاز

 

اﮔﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﺪه آل ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ورودي وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮان ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ:

 

                                                                               

 

و همچنین در حالت ایده آل خواهیم داشت:

                                                                                                

در نتیجه:

                                                                                  

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از اوﻟﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از ﺟﺮﻳﺎن اوﻟﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ در واﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ترانسفورماتورها راندمان بسیار بالایی دارند و به این ترتیب نتایج به دست آمده از این معادلات به مقادیر واقعی بسیار نزدیک خواهد بود.

مثال: در یک ترانس ۲۰۰۰ واتی که به ولتاژ ۲۰۰ ولت متصل می باشد جریانی در ثانویه معادل ۲ آمپر باری را تغذیه می کند. مطلوب است محاسبه جریان اولیه و ولتاژی که دو سر بار (ولتاژ ثانویه) بدست آورید.

 

                                                        

شار پراکندگی

در ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﻳﺪه آل ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ دوم ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺷﺎري ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا می شود ﺷﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ می گویند. این شار پراکندگی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اثر ﺧﻮد اﻟﻘﺎ در ﺳﻴﻢ پیچ ها ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ شود ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ، انرژی در سیم ﭘﻴﭻ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و در ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻞ آزاد ﺷﻮد. اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم باعث اﻳﺠﺎد افت توان نخواهد شد اما به دلیل ایجاد اختلاف فاز موجب ایجاد مشکلاتی در تنظیم ولتاز خواهد شد.

و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دﻗﻴﻘﺎً ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ اوﻟﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻜﻨﺪ؛ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ تا کمترین میزان تلفات پراکندگی را داشته باشند با این حال در برخی کاربردها، وجود تلفات پراکندگی بالا پسندیده است.

در این ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺷﻜﺎف ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪي ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺗﺤﻤﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻫﺎي داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دستگاه های جوش (یا دیگر تجهیزات استفاده کننده از قوس الکتریکی)، لامپ های بخار جیوه و تابلوهای نئون یا ایجاد ایمنی در بارهایی که احتمال بروز اتصال کوتاه در آنها زیاد است استفاده می شود.

 

 

مقالات مرتبط