تأسیسات الکتریکی

به مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته در ساختمان که برای تحقق منظور معینی، هماهنگ با یکدگر کار می کنند، اطلاق می شود. از تجهیزات حفاظت الکتریکی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از جریان برق به افراد و تأسیسات استفاده می شود. این تجهیزات در صورتی که جریان از مقدار قابل تحمل سیم ها بیشتر شود، مدار را قطع می کنند. از این رو زمانی می توانند کاربردی باشند که براساس اصول فنی و با طراحی مناسب در نظر گرفته شوند. در غیر این صورت هنگام بروز اتصال کوتاه و یا اضافه جریان، نه تنها کاربردی نمی باشند بلکه به علت عدم قطع به موقع آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات و مدارها وارد می کنند. بنابراین انتخاب نوع، مقدار اسمی و قدرت قطع و قدت قطع وسایل حفاظتی در یک مدار، جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است و ناظرین باید توجه ویژه ای به آن در حین اجرا نمایند. مجموعه ای از هادی ها شامل کابل، باس بار و سیم، به همراه حفاظت ها و عایق های مربوطه (در صورت نیاز تابلوها و کاورها) باید طبق استاندارد IEC طراحی و تولید شوند که از بروز هرگونه حوادث جانی و مالی جلوگیری به عمل آید.

تجهیزات الکتریکی:

به هرگونه تجهیزات که برای تولید، تبدیل، انتقال، توزیع یا بهره برداری از انرژی الکتریکی به کار روند اطلاق می شود. مانند ماشین های الکتریکی، ترانسفورمرها، انواع لوازم برقی، دستگاه های اندازگیری، ادوات حفاظتی، هادی ها و …

تجهیزات مصرف کنندۀ جریان (مصرف کننده ها):

تجهیزاتی هستند که به منظور تبدیل انرژی الکتریکی به صورت های دیگر انرژی مانند نور، گرما، حرکت و … ساخته شده اند.

کلیدها و کنترل کننده ها:

تجهیزاتی هستند که برای انجام یک یا چند مورد از مقاصد زیر در مدارهای الکتریکی به کار می روند:

 •   کنترل
 •   حفاظت
 •   قطع و وصل
 •   جداسازی بخش های مختلف از یکدیگر

مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی:

برای انجام طراحی قابل قبول تأسیسات الکتریکی بایستی دقیقاً مراحل زیر اجرا شود:

    ۱-    تجزیه و تحلیل بار

 •          تعیین توان مورد نیاز و محل استقرار بارها
 •          شناسایی مراکز تقسیم بار (تابلوهای تقسیم)
 •          تعیین مسیر هادی ها و محاسبۀ طول هر مسیر
 •          تخمین توان مصرفی کل با احتساب ضریب همزمانی و ضریب دیماند

   

    ۲-    تعیین ظرفیت ژنراتورها و ترانسفورماتورها

 •          باتوجه به احتمال رشد بار در آینده

   

    ۳-    تعیین سایز هادی ها

 •          تخمین بار هادی
 •          تعیین سطح مقطع هادی بر اساس جریان مجاز
 •          تعیین نوع هادی (شامل انتخاب سیم یا کابل، تعیین نوع عایق، مشخص کردن ساختار و تعداد رشته ها و …)

 

    ۴-    بررسی افت ولتاژ بارهای واقع در دورترین نقاط

   

    ۵-    محاسبات اتصال کوتاه

 •          محاسبۀ جریان اتصال کوتاه ماکزیمم در محل باس بارها و محاسبۀ جریان اتصال کوتاه مینیمم در انتهای خطوط

    ۶-    انتخاب و تنظیم حفاظت ها

 •          ظرفیت قطع کلید یا فیوز بالاتر از جریان اتصال کوتاه ماکزییم متناظر آن باشد.
 •          جریان نامی فیوز یا جریان تنظیم کلید از جریان تخمین زده شده برای بار کمتر نباشد.
 •          مشخصۀ حفاظت با نوع باری که حفاظت می شود تناسب داشته باشد (مثلاً بارهای موتور و سلفی، خازنی و …)

     

    ۷-    بررسی صحت عملکرد حفاظت ها

 •          اطمینان از حفاظت صحیح در برابر اضافه بار: جریان نامی فیوزها یا جریان تنظیمی کلیدها بایستی بیشتر از جریان بار و کمتر از جریان مجاز هادی ها باشد.
 •          اطمینان از حفاظت صحیح در برابر اتصال کوتاه: مقدار انرژی که کلید اجازۀ عبور آن را در شرایط اتصال کوتاه می دهد بایستی از مقدار انرژی قابل تحمل کابل ها محاسبه می شود، بیشتر باشد.
 •          اطمینان از حفاظت صحیح در برابر تماس غیر مستقیم: این مسئله باتوجه به نوع سیستم توزیع نیرو تعیین می شود.

     

    ۸-    اطمینان از هماهنگی حفاظت ها

 •          بررسی هماهنگی صحیح حفاظت ها (از لحاظ پله بندی، پشتیبانی، تناسب با کلیدها و …)

 

    ۹-    انتخاب تجهیزات جانبی

 •         مانند سیستم های برق اضطراری، تابلوهای فرعی (تقسیم)، ترمینال ها و …

  

علامت استاندار CE

مجوز استفاده از این علامت زمانی به سازندگان داده می شود که کلیه الزامات ابلاغ شده در بخشنامه های مرتبط با محصول خود را رعایت کرده باشند. کلیۀ محصولات اشنایدر الکتریک دارای علامت استاندار CE هستند. وجود این علامت باعث شده، محصولاتی که آن را دریافت نکرده اند به هنگام فروش با مشکل مواجه شوند و به عبارت دیگر عدم وجود آن در نظر مصرف کنندگان به معنی ناسازگاری محصولات با مقررات تلقی می گردد. 

 

مقالات مرتبط