مدارات پایه ای برق صنعتی

  • طراحی و تشریح راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت لحظه ای

ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺘﺪا ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪار ﻗﺪرت آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنها و ﻧﻮع ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.

در طراحی مدار قدرت با توجه به (شکل ۱) نیاز به فیوز جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه (اضافه جریان) خواهیم داشت. همچنین به منظور حفاظت از الکتروموتور در برابر fault هایی از قبیل اضافه بار و یا دو فاز شدن می بایست کلید حرارتی مناسبی در مسیر جریان عبوری از سه فاز قرار گیرد که ترتیب قرار گرفتن فیوزهای قدرت و تیغه های قدرت کنتاکتور و کلید حرارتی در (شکل ۱) نشان داده شده است. بنابراین با ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻗﺪرت ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن یک فیوز مجزا، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺴﻤﺖ های ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ پس از ﻓﻴﻮز از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻲﻣﺘﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪار ﻗﺪرت، ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. حال ما نیاز به کلیدهای STOP به منظور قطع جریان عبوری در مواقع مورد نیاز خواهیم داشت و در مدار طراحی شده زیر برای راه اندازی مدار نیاز به شاستی استارت می باشد، تا زمانی که دست بر روی شاستی START قرار دارد.

ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮﺳﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻓﻮق ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﺎﻳﻪ و اساس طراحی می باشد این است که در صورت تحریک کلید STOP و START به طور همزمان نباید به بوبین کنتاکتور جریانی برسد و همچنین در صورت عدم تحریک در لحظه ابتدایی نه تنها این مدار بلکه کلیه مدارهایی که بعداً به آن اشاره خواهد شد نباید بوبین کنتاکتور تحریک شود، که طراحی مدار فرمان در شکل ۲ نمایش داده شده است. باید توجه داشت که انتخاب فیوزها و کلید حرارتی و کنتاکتور مربوطه می بایست مطابق نوع قدرت موتور باشد.

 

 

                                                           

                                                           شکل (۱) مدار راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت لحظه ای

 

 

                                                           

                                        شکل (۲) مدار فرمان راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت لحظه ای

 

 

 

  • طراحی و تشریح راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت دائم

مدار قدرت، همانند مدار قدرت شکل ۱ خواهد بود و هیچ تغییری در مدار قدرت صورت نمی گیرد، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﻮن در ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮري ﻛﻪ، می خواهد با تمام شرایط ایمنی، به صورت دائم با زدن استارت شروع به کار نماید بنابراین مدار فرمان، همانند مدار فرمان مدار شکل ۲ می باشد با این تفاوت زمانی نیاز به این داریم که با زدن استارت موتور شروع به کار نماید و با برداشتن دست از روی شاستی استارت موتور به کار خود ادامه دهد. بنابراین نیاز به یک نگهدارنده (تیغه NO از کنتاکتور موازی با کلید استارت) خواهیم داشت، یعنی پس از عبور جریان از کلید اﺳﺘﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻴﻐﻪ باز ﻣﻮازي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎرت، بسته شدهو با برداشتن دست از روی آن در این لحظه جریان کنتاکتور از طریق تیغه باز کنتاکتور که اکنون بسته شده عبور می نماید. تا زمانی کلید STOP و یا دیگر تجهیزات ایمنی تحریک نشوند الکتروموتور در جهت تعیین شده به کار خود ادامه می دهد، که مدار فرمان آن در (شکل ۳) نمایش داده شده است.

 

 

                                                        

                                                    شکل (۳) مدار فرمان راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت دائم

 

 

 

 

                                               

                                                      شکل (۴) مدار قدرت راه اندازی یک موتور از یک نقطه به صورت دائم

 

 

 

 

  • طراحی و تشریح راه اندازی یک موتور به صورت دائم بیش از یک نقطه

در این نوع طراحی در مدار قدرت هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت بلکه در نحوه کنترل و مدار فرمان می بایست اندکی تغییر صورت پذیرد. پس مدار قدرت آن به صورت همان مدار قبلی و در شکل ۶ نمایش داده شده است. مدار فرمان آن نیز همانند مدار فرمان شکل قبل بوده با این تفاوت که می بایست یک تعداد شاستی STOP و START دیگری را در نقاطی از مدار اضافه نماییم و ساختار کلی ما تغییری نخواهد کرد. برای درک بیشتر مطلب در نظر بگیرید که گاهی در برخی از صنایع این نیاز به وجود می آید که یک پروسه از چندین نقطه (در نزدیک پروسه و یا دورتر) کنترل شود، که این کار بسیار ساده می باشد. برای این منظور ما می دانیم کلیدهای قطع کننده معمولاً کنتاکت های بسته بوده و به طور سری در مسیر جریان قرار می گیرند یعنی اینکه برای قطع یک مدار از چندین نقطه کافیست شاستی های STOP به صورت سری و پشت سر هم قرار گیرند. همچنین به این مطلب هم آگاهیم که معمولاً وصل کننده های کنتاکت باز بوده و به صورت موازی با هم قرار دارند یعنی برای آنکه بتوان یک مدار را از نقاط مختلفی وصل کنیم می بایست شاستی های START را به صورت موازی با هم قرار داد. پس می توان این نتیجه را گرفت که کلیدهای وصل کننده کنتاکت باز و به صورت موازی بوده و کلیدهای قطع کننده کنتاکت بسته و معمولاً به صورت سری می باشند و در همه مدارات این مطلب صادق است. مدار فرمان کنترل یک الکتروموتور از دو نقطه در (شکل ۵) نمایش داده شده است.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺪار ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﻮاع ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺪرت را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد.

 

 

                                           

                                                    شکل (۵) مدار فرمان راه اندازی یک موتور به صورت دائم بیش از یک نقطه

 

 

 

                                                     

                                              شکل  (۶) مدار قدرت راه اندازی یک موتور به صورت دائم بیش از یک نقطه

 

 

 

 

مقالات مرتبط