عوامل موثر در انتخاب نوع کابل ها

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد:

 1. جریان مورد نیاز بار و میزان تحمل کابل در برابر جریان عبوری
 2. ولتاژ نامی (ولتاژ نامی مورد استفاده با ولتاژ نامی قابل تحمل کابل برابر یا کمتر باشد).
 3.  افت ولتاژ مجاز
 4. حفاظت مدار
 5. بار اتصال کوتاه مجاز.
 6. شرایط محیطی (دمای محیط، میزان فشار و کشش وارد بر کابل، رطوبت محیط و اثرات خوردگی نصب کابل) 

از بین عوامل فوق جهت تعیین سطح مقطع کابل باید به جریان مورد نیاز مصرف کننده، میزان تحمل کابل در برابر عبور جریان و افت ولتاژ مجاز توجه خاص داشته باشیم.

جریان مجاز

ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻋﺒﻮري از ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ  از ﻛﺎﺑﻞ، ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺎدي ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درجۀ ﺣﺮارت ﻋﺎﻳﻖ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎدي کابل های پی وی سی از ۷۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن، ﻛﻪ در ﻫﻮاي آزاد و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮارت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف آن زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺤﻮۀ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ آن توجه کرد.

افت ولتاژ در کابل

در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻞ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﻋﺒﻮري، ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري ﺳﻪ ﻓﺎزه، اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۳ درﺻﺪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ در ﺷﺒکۀ  اﻳﺮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ:

 

                                                               

 

 

محاسبۀ سطح مقطع کابل ها

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻧﻮع آنﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺠﺰا در  نظر بگیریم و سر راه هر یک، ﻓﻴﻮز ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﻣﺴﻴﺮ، می توانیم ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.

 

برای مصارف تک فازه:

 

                                                                     

 

برای مصرف کننده های سه فازه:

                                                                 

که در فرمول های فوق:

 • A = سطح مقطع کابل {بر حسب mm2}
 • I = جریان مصرف کننده {بر حسب آمپر} (جریان خط در مصرف کننده های سه فاز)
 • L = ولتاژ خط {بر حسب ولت}
 • ∆V = درصد افت ولتاژ
 • K = قابلیت هدایت مخصوص کابل بر حسب    

 

  

مقالات مرتبط