عملکرد از راه دور رله

رله های ولتاژ MX یا MN برای قطع کردن کلید اتوماتیک استفاده می شوند.

رله آندر ولتاژ MN

این رله ها در صورتی که ولتاژ کنترلی از یک حد آستانه کمتر شود کلید اتوماتیک را قطع می کنند.

 • حد آستانه بین ۰/۳۵ تا ۰/۷ برابر ولتاژ نامی
 • بسته شدن کلید اتوماتیک، در صورت بالا رفتن ولتاژ از ۰/۸۵ ولتاژ نامی ممکن می باشد.
 • برای مقادیر کمتر، بسته شدن کلید اتوماتیک امکان پذیر نمی باشد.
 • کلید اتوماتیک عمل کننده به وسیله رله MN مطابق استاندارد IEC می باشد.

واحد تأخیر زمانی برای رله MN

از قطعی های ناخواسته که به وسیله افت ولتاژهای گذار تا ۲۰۰MS به وجود می آیند جلوگیری می کند. همراه موارد زیر استفاده می شود:

 • رله MN,250VDC، ولتاژ کنترل ۲۲۰/۲۴۰VAC
 • رله ۴۸VDC، MN، ولتاژ کنترل ۴۸VDC

 رله شنت MX

کلید اتوماتیک را در صورتی که ولتاژ آن بالاتر از UN×۰٫۷، برود قطع می کند.

سیگنال های کنترلی می توانند از نوع پالس (بزرگتر از ۲۰MS) یا ثابت باشند.

عملکرد

وقتی کلید اتوماتیکی به وسیله رله MX یا MN قطع شود باید به صورت محلی ریست شود.

قطع رله های MX یا MN بر بسته شدن دستی اولویت دارند.

در صورت وجود دستور قطع، بستن کنتاکت ها حتی به صورت موقت ممکن نمی باشد.

مشخصات مکانیکی

 • دوام برابر ۵۰% دوام مکانیکی کلید اتوماتیک می شود.
 • رله ها در پشت قاب جلویی قرار می گیرند.
 • اتصالات به وسیله سیم هایی تا ۱٫۵mm2 با بلوک های ترمینالی مجتمع برقرار می کردند.

مشخصات الکتریکی

مصرف:

 • Pick-up (MX): < 10 VA
 • Seal-in (MN and MNR): < 5 VA
 •    زمان پاسخ:   MS< 50

 

 

ویدئوی آموزشی:

 

مقالات مرتبط