طبقه بندی ماشین های DC

مدار تحریک و مدار آرمیچر را می توان به طرق گوناگون به یکدیگر مرتبط ساخت تا مشخصات عملیاتی مختلف پدید آید. این امر از مشخصات بارز ماشین های DC است. شکل ۱، اتصالات معمول سیم بندی میدان را نشان می دهد. در قسمت (الف) جریان میدان توسط منبعی خارجی که مستقل از Va است تأمین می شود. در قسمت (ب) جریان مدار موازی تابعی از Va و در قسمت (ج) جریان مدار سری تابعی از Ia است. در مدارهای تحریک کمپوند قسمت (د) میدان نتیجه، تابعی از Va  و Ia می باشد.

در تحریک کمپوند، در صورتی که mmf میدان سری به میدان اصلی ناشی از تحریک موازی اضافه گردد، کمپوند اضافی و در صورتی که mmf میدان سری با میدان موازی مخالفت کند، کمپوند تفاضلی را خواهیم داشت، مشخصه های ولتاژ – جریان بار در حالت ژنراتوری و گشتاور – سرعت در حالت موتوری به نحوه اتصال سیم بندی های میدان بستگی کامل دارد.

 

                          

                                                                                         اتصالات سیم بندی میدان

 

کموتاسیون

ﺑﺎ ﮔﺮدش آرﻣﻴﭽﺮ ﻛﻼف ﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪي آرﻣﻴﭽﺮ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻛﻼف ﻫﺎ در ﮔﺬر از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻤﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﻳک ﻛﻼف وﻗﺘﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻼف از زﻳﺮ ﻳﻚ ﺟﺎروﺑﻚ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﻛﻼف ﺗﻮﺳﻂ آن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدد.

طی کموتاسیون، رفتار جریان کلاف، متأثر از چندین عامل می باشد از جمله تغییر مقاومت اتصال جاروبک، emf مربوط به اندوکتانس های خودی و متقابل که با تغییر جریان مخالفت می کند و emf مربوط به عکس العمل آرمیچر در حالت ایده آل وقتی روتور با سرعت ثابت می گردد. اگر جریان کلاف با یک نرخ ثابتی تغییر کند چگالی جریان در زیر جاروبک طی فرآیند کموتاسیون یکنواخت خواهد ماند.

 

مدهای عملکرد

از نظر جریان انرژی، ماشینی که کار می کند نه فقط دارای ورودی و خروجی انرژی است بلکه قابلیت ذخیره انرژی مغناطیسی در میدان و همچنین انرژی جنبشی به شکل چرخشی را دارد. بر اساس جهت جریان انرژی دو مد عملکرد را می توان تشخیص داد.

وقتی انرژی از منبع الکتریکی خارجی متصل به پایانه های ماشین، کشیده شده و تبدیل به کار مکانیکی یا سبب افزایش انرژی جنبشی روتور گردد، عملکرد موتوری را خواهیم داشت و اگر انرژی محرک مکانیکی که روتور را به گردش در می آورد به انرژی الکتریکی تبدیل شده و از طریق پایانه های ماشین به مدار خارجی جریان یابد، عملکرد ژنراتوری را خواهیم داشت.

 

 

مقالات مرتبط