خبرنامه

خبرنامه خود را ثبت کنید و از مطالب پر کاربرد ما بهره مند شوید.

به ما اطمینان کنید! ما هم از تبلیغات بیزاریم.

در راه اندازی شبکه های اساسی که با جریان مستقیم یا متناوب درگیر هستند، به یک نکته برجسته باید توجه داشت اینکه برای تغذیه همه مصرف کننده ها نبایستی فقط از یک خط استفاده نمود (گفتنی است گاهی مواقع این روش عملی نیست). بنابراین باید بر حسب میزان اهمیتی که هر وسیله دارد، آنرا به یکی از خطوط وصل نمود.

از سویی دیگر، زمانی که تعداد زیادی خطوط به طور گسترده از یک شبکه توزیع نرمال تغذیه می کنند، ممکن است در انشعاب ها افت ولتاژ پدید آید. روش فوق برای حل این مشکل کمک می کند.

یکی از روشهای کم کردن ولتاژ شبکه توزیع، تغذیه آنها از دو سمت است. مزیت این شیوه بدین شکل است که  کمترین پتانسیل در یک لحظه تنها در یکی از نقاط خط به وجود میآید و موجب می شود مقدار افت ولتاژ خیلی کمتر از وضعیتی شود که فقط از یک سمت تغذیه می شود.

پیدا کردن نقاط ضعیف یا Weak شبکه های توزیع بسته:

۱-  در نقطه ضعیف، افت ولتاژ حداکثر خواهد بود.

۲-  در نقطه ضعیف، ولتاژ شبکه کمترین مقدار را دارا خواهد بود.

۳-  در نقطه ضعیف، جهت جریان شبکه تغییر خواهد نمود.

شبکه های بسته به دو گروه عمده و اصلی تقسیم می شوند:

۱-  شبکه های بسته با دو منبع تغذیه (شبکه های از دو سو تغذیه شونده)

۲-  شبکه های بسته با یک منبع تغذیه (شبکه های حلقوی)

شبکه های توزیع با مقاطع متغیر

تاکنون شبکه های الکتریکی که مقطع یکسانی داشتند را بررسی کردیم. در صورتی که شبکه توزیع، طبیعی و دارای انشعابات متعدد و در عین حال ثابت باشد، می توان یک شبکه با مقاطع متغیر هم ایجاد نمود. در استفاده از شبکه با  مقاطع متغیر، محدودیتهای وجود دارد که در زیر به چند مورد از آنها اشاره میکنیم:

۱-  در شبکه های توزیع با مقاطع متغیر نمی توان قدرت مصرف کنندگان را افزایش داد.

۲-  در شبکه های توزیع با مقاطع متغیر نمی توان تعداد انشعابات را افزایش داد.

۳-  در هنگام اتصال دو قسمت از شبکه در نقاطی که مقطع تغییر می کند، همواره اشکالاتی وجود خواهد داشت. هم اشکالات فیزیکی، هم اشکالات ساختاری و هم اشکالات ابزاری

تنها مزیتی که چنین شبکهها دارند این است که از نظر اقتصادی که هزینه هادی های به کار رفته در آنها کمتر خواهد شد.

 

 

مقالات مرتبط