سیم کشی و کابل کشی رایزرها

   ابتدا یک هادی برای تغذیه هر واحد مسکونی از تابلوی اصلی برق وارد رایزر می شود. سپس هادی از رایزر به سمت واحد مربوطه کشیده می شود. سیم کشی رایزرها در ساختمان های مسکونی گروه الف و ب درون لوله یا سینی کابل صورت می پذیرد. ولی در هر دو صورت باید موارد زیر رعایت شود.

 1. مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند. بنابراین هادی های قسمت جریان ضعیف (آنتن، تلفن، آیفون) باید از قسمت تغذیه برق ساختمان مجزا باشد.
 2. در صورتی که ولتاژ کابل های موازی متفاوت باشد؛ حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید ۳۰ سانتی متر باشد. بدیهی است کابل های هم ولتاژ باید در یک گروه نصب گردیده و حداقل فاصله فوق الذکر برای گروه های متفاوت رعایت شود.
 3. حداقل فاصله بین کابل های هم ولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیم تر مجاور در نظر گرفته شود. فاصله میان دو مدار که دارای کابل های تک رشته ای هستند، باید نزدیک به دو برابر فاصله های محور- محور کابل های تکی در یک مدار باشد.
 4. ترتیب فازها در یک مدار بسیار مهم است. بسته به شمار مدارهای سه فاز، تناسب فازهای پشت سر هم به روال آینه ای زیر پیشنهاد می گردد. RST      TSR      RST      TSR
 5. هادی ها باید یک تکه بوده و از انشعاب دو راهی یا هر اتصال وسط خط خودداری شود. لذا توصیه می شود که هادی های ورودی واحدها قبل از اتصال شینه یک دور و نیم دور خودش تابیده شود که حالت رزرو داشته باشد.
 6. در موقع نصب یا کشیدن کابل بهتر است تنش و کشش بر روی هادی ها وارد شود و نه بر پوشش خارجی آن.
 7. برای خواباندن کابل ها باید از میزان درجه حرارتی که کابل باید تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل نمود و میزان درجه حرارت بر حسب جدول مربوطه هر کابل رعایت شود. به عنوان مثال کابل نوع پلاستیکی (P.V.C)  نباید در زمستان که درجه حرارت کمتر از صفر درجه سانتی گراد است کشیده شود. بنابراین می توان از قبل قرقره کابل را برای مدت حداقل ۷۲ ساعت در اتاق یا انباری که دمای آن از ۲۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد قرار داد و با استفاده از وسایل مخصوص گرم کردن کابل، آن را گرم نمود و فوراً کابل کشی را انجام داد. بدیهی است که پس از نصب کابل، درجه حرارت محیط می تواند به ۳۰- درجه سانتیگراد هم برسد بدون آنکه به کابل صدمه ای بزند.

 

 

مواردی که در رابطه با کابل ها باید ملاحظه شود:

 1. کابل های درون جعبه کشش با سیم مهار یا مشابه آن محکم می شوند تا بتواند نیروی کشش را تحمل کند.
 2. هنگام نصب کابل ها بر روی سینی کابل، کابل ها باید در نزدیکی محل تغییر جهت، سه راهی یا چهارراهی یا انتهای هر مسیر افقی یا قائم در فواصل مناسب به سینی ها محکم شود.
 3.  در مواردی که کابل از داخل تجهیزات یا تأسیسات فلزی عبور می نماید، محفظه های عبور کابل باید دارای انحناهای لازم با بوشن های مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیری به عمل آید.
 4. همۀ خم های کابل باید به نحوی انجام شود که هیچ نوع آسیبی به کابل وارد نشود به استثنای مواردی که در مقررات مربوط به کابل به نحوی دیگر ذکر شده باشد. هنگام نصب کابل، برای تأسیسات نصب ثابت شعاع خمش کابل ها نباید از مقادیر جدول زیر کمتر باشد.

 

ردیف

نوع کابل

حداقل شعاع خمش

۱

کابل با روپوش فلزی (زره-غلاف سربی- هادی های هم مرکز)

r= 9 (D+d)

۲

کابل با روپوش پلاستیکی

r=8 (D+d)

۳

کابل با هادی قطاعی در صورتی که مقطع هادی به فرم قطاع (A) باشد

r= 1.3√A

۴

کابل با غلاف آلومینیومی

r= 5D

۵

کابل با عایق بندی معدنی و غلاف مسی

r= 5D

۶

کابل فاقد هر نوع روپوش فلزی

r=8 (D+d)

D: قطر خارجی کابل

d: قطر هادی بزرگترین رشته کابل

r: حداقل شعاع داخلی هر خم

 
 
 
 
, , ,

مقالات مرتبط