سیستم اتصال زمین

زمین از موادی تشکیل یافته که غالباً هادی الکتریسیته هستند به خصوص در حالتی که مرطوب باشند بنابر این اگر شخصی که روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین دارای پتانسیل است تماس حاصل نماید به علت برقرار شدن جریان دچار برق گرفتگی می شود. نظر به اینکه زمین هادی الکتریسیته است از آن به منزله یک سیم برای برگشت جریان استفاده می گردد.

می دانیم که اگر بار سیستم متعادل باشد جریانی از طریق زمین عبور نخواهد کرد ولی اگر جریان یکی از فازها بیشتر از دو فاز دیگر باشد جمع برداری جریان ها در نقطه نول صفر نمی باشد و از سیم نول جریانی خواهد گذشت. در بخش محاسبات جریان عبور کننده از سیم نول و اثرات ناشی از آن در صورت نامتعادل بودن سیستم بررسی و محاسبه گردیده است.

همچنین چنانچه در یکی از فازهای سیستم در اثر شکستن مقره و یا در اثر برخورد شاخه درخت و غیره اتصالی بروز نماید در این صورت جریان از طریق زمین برگشت می کند معمولاً برای رفع این اتصالی با استفاده از دستگاههای حفاظتی قسمت معیوب از سیستم جدا می شود. ضمناً هنگام اتصال زمین شدن هریک از فازها، ولتاژ دو فاز دیگر افزایش می یابد. بنابر این زمین کردن نقطه نوترال سبب می شود که محدودیتی در افزایش این ولتاژها حاصل شده و در نتیجه سیم در مقابل ازدیاد ولتاژ محافظت شود.

انواع اتصالی ها

خطاهای ناشی از جریان برق عبارتند از:

   اتصال بدنه: اتصال یکی از سیم های جریان برق (فاز) به بدنه دستگاه است.

   اتصال کوتاه: اتصال دو سیم لخت است که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی باشند.

   اتصال زمین: اتصال یکی از سیمهای حامل جریان برق (فاز) به زمین می باشد.

اگر اتصالی کامل باشد در محل اتصالی مقاومتی وجود ندارد و جریان زیادی از آن نقطه عبور خواهد کرد و اگر اتصالی ناقص باشد در محل اتصالی مقاومتی وجود دارد و جریان اتصالی نسبت به حالت قبل کمتر خواهد بود.

زمین یا ارت کردن

زمین کردن یک سیستم یا وسیله یعنی اتصال آن به زمین وقتی فقط یک نقطه از شبکه زمین شود آن را تک زمینی و وقتی در نقاط مختلفی زمین شده باشد آن را چند زمینی می نامند.

  

هدف از بکار بردن اتصال زمین

اتصال زمین اهداف زیر را تأمین می کند:

  باعث می شود که دستگاه های برقگیر به درستی عمل نمایند.

  • کشف اتصالات و اشکالات توسط رله ها سریعتر انجام گردد و عیب سیستم به فوریت برطرف شود.
  • مانع از افزایش ولتاژ سیستم در اثر بروز اتصالی، و افت ولتاژ بر اثر عدم تعادل بار می گردد.
  • جان کارکنان، اعم از اپراتور، تعمیرکار و غیره در مقابل برق گرفتگی محافظت می شود.
  • حفاظت دستگاه های الکتریکی را فراهم می کند.

اندازه گیری مقاومت زمین

برای اطمینان از رضایت بخش بودن مقاومت اتصال زمین هرچند ماه یک بار این مقاومت بایستی اندازه گیری شود.

برای اندازه گیری مقاومت اتصال زمین از دستگاه اندازه گیری به نام (میگر) استفاده می شود که دارای چهار سر است که دو سر سیم آن برای اندازه گیری جریان و دو سر سیم دیگر باری اندازه گیری ولتاژ به کار می رود و نسبت بین ولتاژها و جریان بوسیله دستگاه سنجیده شده و عقربه آن مقاومت را قرائت می کند. برای جلوگیری از تجزیه شیمیایی املاح زمین باید از جریان متناوب جهت اندازه گیری مقاومت زمین استفاده کرد.

انواع زمین کردن

در تأسیسات برقی دو نوع زمین کردن (ارت) وجود دارد، یکی زمین کردن حفاظتی و دیگری زمین کردن الکتریکی است که در زیر شرح هریک آمده است:

الف: زمین کردن حفاظتی عبارتست از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که در  ارتباط مستقیم با مدار الکتریکی نمی باشد. این روش بخصوص برای حفاظت اشخاص در مقابل ولتاژ تماسی می باشد.

در صورت اتصال یک سیم برق دار به بدنه هادی دستگاه الکتریکی، اختلاف پتانسیلی بین بدنه دستگاه و زمین به وجود می آید که اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس کند بین محل تماس بدن شخص به دستگاه و زمین ولتاژی به نام ولتاژ تماسی به وجود می آید که اگر مقدار آن از ۶۵ ولت بیشتر باشد خطرناک خواهد بود.

ب: زمین کردن الکتریکی عبارتست از نقطه ای از دستگاه الکتریکی که جزئی از مدار الکتریکی می باشد مثل زمین کردن زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچی ترانسفورماتور و یا ژنراتور. این زمین کردن به خاطر کار صحیح دستگاه ها و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین می باشد مثل زمین کردن سیم نول شبکه و مرکز ستاره ترانسفورماتور سه فاز

حفاظت در مقابل برقدار شدن بدنه دستگاه

در بسیاری موارد به علت سیم های زمین معیوب یا قطع شده و با افزایش مقاومت بین  الکترود و زمین به علت خشک شدن زمین اطراف الکترود، مقاومت مدار اتصالی بیش از حد مجاز می شود و در این صورت لازم است از رله های جریان نشتی به زمین و کلیدهای خودکار برای قطع برق و رفع خطر استقاده کنیم. دو نوع کلید خودکار معمول است که یکی بر اساس ولتاژ بدنه دستگاه نسبت به زمین و دیگری براساس جریان نشتی به زمین عمل می کنند.

الکترود زمین

الکترود زمین عبارت از یک قطعه جسم هادی است که در زمین قرار داده می شود و سیم زمین به آن متصل می گردد.

مقاومت ویژه زمین

مقاومت بین الکترود و زمین بستگی به مقاومت ویژه زمین دارد که خود بسته به جنس زمین و میزان رطوبت آن تغییر می کند. خاک های سطحی بعلت داشتن رطوبت کمتر دارای مقاومت ویژه بالاتر هستند.

برای کاهش مقاومت الکترود در این موارد از الکترودهای بلندتر استفاده می کنیم و یا با اضافه کردن املاح هادی در اطراف الکترود مقاومت ویژه زمین را کاهش می دهیم.

نحوه اجرای سیستم اتصال زمین (ارت)

   ۱- ابتدا چاهی به عمق ۲ متر و عرض ۸۰ سانتی متر حفر می نمائیم بهتر است چاه حفر شده به رطوبت برسد. 

   ۲- مقدار۱۵۰ لیتر آب و ۵۰ کیلوگرم خاک بنتونیت را با یکدیگر ترکیب نموده و داخل چاه حفر شده می ریزیم (خاک بنتونیت به دلیل جذب رطوبت بالا استفاده می شود) مدت زمانی تأمل می نماییم تا این ترکیب کمی سفت شود.

   ۳- صفحه مسی که سیم ارت به آن متصل شده است در وسط چاه به صورت عمودی و روی لایۀ بنتونیت قرار می دهیم. بهترین روش اتصال سیم ارت به صفحه مسی جوش احتراقی است.

   ۴- دو مرتبه از ترکیب خاک بنتونیت و آب و این بار برروی صفحه مسی استفاده می کنیم که معمولاً برای چاهی به قطر ۸۰ سانتی متر و صفحۀ مسی به مساحت ۵۰×۵۰ سانتی متر مقدار ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم بنتونیت و سه برابر آن آب استفاده می شود.

   ۵- برای حفظ رطوبت چاه از لوله پلیکایی به ارتفاع ۲۰ سانتی متر که از سطح زمین داخل چاه نصب می گردد استفاده می نمائیم. توسط این لوله می توان آب را به صورت قطره ای به چاه تزریق نمود که رطوبت چاه به صورت دائم حفظ گردد.

   ۶- پس از خشک شدن بنتونیت مابقی چاه را با خاک سرند شده و نرم پر می نمائیم.

   ۷- پس از اجرای چاه ارت به منظور بازرسی باید در بالای هر چاه درپوشی نصب گردد.

نحوه صحیح اتصال بدنه وسائل به زمین

بدنه فلزی همه وسائل برقی باید به سیم زمین متصل باشد و سیم زمین هم به ترمینال الکترود زمین متصل می شود که خود به  الکترود متصل است. بدنه فلزی بسیاری از وسائل خود در مجاورت زمین قرار دارند لیکن هیچگاه نمی توان به این اتصال ناقص اکتفا کرد و اتصال الکتریکی آنها ضرورت دارد.

سیم زمین ممکن است یک سیم لخت مسی، یک رشته سیم مخصوص در داخل کابل، لوله های فولادی یا غلاف یا زره فلزی کابل ها و یا ترکیبی از این ها باشد.

بیشتر مقررات امروزه لازم می دانند که تجهیزات فلزی غیر برقی نظیر لوله های آب، رادیاتورهای فلزی، تیرهای آهنی ساختمان اگر در دسترس باشند به هم و به سیم زمین متصل گردند. این کار از برقرار شدن ولتاژهای خطرناک بین اجسام فلزی جلوگیری می کند و به ایمنی کمک می کند.

 

 

مقالات مرتبط