• طراحی و تشریح راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری و به طور اتوماتیک با تایمر

ﻣﺪار ﻗﺪرت آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راه اﻧﺪازي دواﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ که در شکل ۱، نشان داده شده است. ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از  دﻳﮕﺮي دﺳﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ۲ مشاهده می ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات حفاظتی، کنتاکتور K1، یا شاستی استارت S1 وارد ﺷﺪه و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه آن ﺑﺎ ﺑﺮق دار ﺷﺪن ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر K1، مسیر جریان را برای لحظاتی که دست از روی شاستی S1 برمی داریم تأمین می کند. همزمان با برق دار شدن بوبین کنتاکتور K1 بوبین تایمر (KT1) برق دار می شود یعنی به محظ استارت مدار، کنتاکتور K1 و تایمر (KT1) وارد مدار می شوند و از آنجا که تایمر از نوع تأخیری می باشد پس از زمان تنظیمی تیغه باز خود را که در مسیر K2 قرار گرفته برق دار می نماید و بدین ترتیب K2 وارد مدار شده و از طریق نگه دارنده خود برق را تا زمانی که STOP تحریک نشده است نگه می دارد. K1 و  K2  در مدار می باشند و از آنجا که بوبین تایمر نباید دیگر در مدار باشد توسط بسته K2 از مدار خارج می شود و بدین ترتیب با استفاده از تایمر بطور اتوماتیک شاستی START دومی را که در مدار دو الکتروموتور یکی پس از دیگری دستی وجود داشت حذف می کنند. به چنین مداری اصطلاحاً اتوماتیک گویند.

 

 

                                                                   

                                    شکل (۱) ﻣﺪار ﻗﺪرت راه اﻧﺪازي دواﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ﭘﺲ دﻳﮕﺮي (اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)

 

 

                                  شکل (۲) ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن راه اﻧﺪازي دواﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ﭘﺲ دﻳﮕﺮي (اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ) 

 

 

 

  •  طراحی و تشریح راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز به صورت یکی به جای دیگری و به طور اتوماتیک

مدار قدرت آن در شکل ۳، به نمایش درآمده است و می توانید مدار فرمان آن را نیز در شکل ۴ ملاحظه کنید. با برق دار شدن کنتاکتور K1 همزمان بوبین تایمر (KT1) برق دار می شود که پس از برق دار شدن (KT1) و سپری شدن زمان تنظیمی بر روی تایمر، تیغه باز تایمر مسیر عبور جریان کنتاکتور K2 را برق دار می نماید و با برق دار شدن کنتاکتور K2، تیغه باز آن به عنوان نگه دارنده و تیغه بسته آن به عنوان خارج کنندۀ کنتاکتور K1 و تایمر (KT1) خواهد بود. همان طور که ملاحظه می کنید مدار اتوماتیک همانند دستی بوده با این تفاوت که به جای شاستی استارت از مجموعه تایمر استفاده شده است.

 

 

 

                                                             

                           شکل (۳) ﻣﺪار ﻗﺪرت راه اﻧﺪازي دو اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي (اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)

 

 

 

                        

                    شکل (۴) ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن راه اﻧﺪازي دو اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﺳﻪ  ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي (اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ) 

 

 

 

 

مقالات مرتبط