بررسی صفر تا صد موتور دالاندر

 


اهداف آموزشی مقالۀ موتور دالاندر : 

موتور دالاندر چیست؟

پلاک موتور دالاندر!

تخته کلم موتور دالاندر مدار قدرت و فرمان موتور دالاندر!

راه اندازی الکتروموتور دالاندر!

طراحی موتور دالاندر چپگرد و راستگرد!


 

 • موتور دالاندر چیست ؟

موتور دالاندر به موتورهای القایی دو سرعته گفته می شود که معمولاً یکی از این سرعت ها دو برابر دیگری است، یعنی اگر سرعت دور کند 1500 rpm باشد سرعت دور تند 3000 rpm است. در این موتورها از یک سیم پیچ برای دو سرعت استفاده می شود که نسبت سرعت ها 1/2 است. به طور مثال موتورهای سه فاز دالاندر در فرکانس 50 هرتز، (4 و 2 قطب) با سرعت (3000 و 1500 دور)، (8 و 4 قطب) با سرعت (1500 و 750 دور) و موتور (12 و 6 قطب) با سرعت (1000 و 500 دور) موجود است.

 

الکتروموتور دالاندر
                                       الکتروموتور دالاندر

 

 • پلاک موتور دالاندر

یکی از راه های شناخت الکتروموتور دالاندر توجه به سرعت و همچنین تعداد قطب هایی است که روی پلاک نوشته شده است که باز هم نسبت فوق در آن صادق است فقط قطب ها با سرعت نسبت عکس دارند؛ یعنی تعداد قطب های کم مربوط به سرعت بالا و تعداد قطب های زیاد مربوط به سرعت کم است. همچنین در برخی موارد بر روی پلاک موتور حالت גג/∆ نشان داده شده که نشان می دهد این یک موتور دالاندر است. بنابراین موتورهای داﻻﻧﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ آن از دو سرعت اﺳﺘﻔﺎده کرد ﻛﻪ دور ﺗﻨﺪ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﺘﺎره دوﺑﻞ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و به دور ﻛﻨﺪ مثلث گفته می شود .

مدار الکتروموتور دالاندر
                                                                                                                    مدار الکتروموتور دالاندر

 

 • تخته کلم موتور دالاندر

اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮۀ ﭼﻴﺪﻣﺎن اتصالات در سیم پیچی هاست. با توجه به شکل حالت ستاره دوبل (גג) خواهید دید سیم پیچی ها از دو نقطه به هم وصل می شوند. چرا که ما شش گروه سیم پیچ خواهیم داشت بنابراین از آنجا که سیم پیچ ها به هم متصل است بنابراین ما شش سر کلاف خواهیم داشت که در حالت ستاره دوبل سه سر کلاف با کنتاکتور، اتصال کوتاه می شوند و سه سر کلاف دیگر توسط کنتاکتور دیگری به برق وصل می شوند. شکل زیر تخته کلم موتور دالاندر را برای شرایط مختلف نشان می دهد. 

 

سیم پیچی-الکتروموتور-دالاندر

 

 • شمای حقیقی و فنی الکتروموتور دالاندر

 

شمای-حقیقی-و-فنی-مدار-راه اندازی-موتور-دالاندر

 


بیشتر بخوانید:

لیست استانداردهای برق

علائم و نقشه مدار فرمان و قدرت

 


 • نقشه مدار فرمان و قدرت موتور دالاندر

برای راه اندازی این موتور ﻛﺎﻓﻴ است ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از از ﺳﻪ ﺳﺮ ﻛﻼف ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ کنید و ﺳﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ وﺻﻞ ﻧﺸﻮد. ﭘﺲ می توان ﺣﺪس زد ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻗﺪرت ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر داﻻﻧﺪر ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر استفاده می شود، ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪار داﻻﻧﺪر ﻻزم اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻴﻦ ﻳﻚ ﻓﻴﻮز در ﺳﺮ راه ﻓﺎز ورودي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و دو ﻋﺪد بی متال، چرا که در حالت ستاره دوبل دو کنتاکتور در مدار خواهند بود و در مسیر خروجی کنتاکتور k1 یک بی متال قرار می دهیم. همچنین یک بی متال دیگر در مسیر خروجی کنتاکتور K3 قرار خواهیم داد که در شکل زیر مدار قدرت به نمایش در آمده است. 

 

مدار-قدرت-راه اندازی-موتور-دالاندر
                                                                                                                 مدار قدرت راه اندازی موتور دالاندر

در مدار فرمان اگر چنانچه انتخاب آزاد باشد یعنی اجبار نباشد اول دور کند وارد مدار شود و بعداً دور تند و یا بالعکس و حتماً نباید اول دور کند راه اندازی شود و بعد تند وارد مدار شود. می توان مانند شکل زیر مدار را طوری طراحی کرد که کنتاکتور K1 به منظور دور کند (مثلث) که با شستی S1 وارد می شود و کنتاکتورهای K2 و  K3 به منظور دور تند (ستاره دوبل) که با شستی S2 وارد می شود. به طراحی فوق راه اندازی موتور دالاندر به صورت انتخاب آزاد می گویند و نکته ای که نباید در این مدار فراموش کنیم این است که کنتاکتورهای حالت ستاره دوبل و مثلث به هیچ وجه با هم وارد مدار نشود به همین دلیل بسته هر یک را در سر دیگری قرار می دهیم. در تحلیل مدار راه اندازی موتور دالاندر به صورت ترتیبی (ابتدا دور کند سپس دور تند) باید این نکته را مدنظر داشت که حتما اول دور کند وارد مدار شود و سپس دور تند. همانطور که در مسیر عبور جریان کنتاکتور K1 (مثلث) مشاهده می کنید با زدن شستی دوبل S1 موتور با دور کند شروع به حرکت می کند و توسط نگه دارنده ای که موازی با مجموعۀ شستی دوبل S1 قرار دارد به کار خود ادامه می دهد.

همچنین مسیر کنتاکتور کمکی K11 نیز فراهم می شود تا با استارت شستی دوبل S2 مسیر عبور جریان کنتاکتور کمکی K11 برق دار شود. پس از قطع، کنتاکتور K1 به طور همزمان مسیر عبور جریان کنتاکتور K2 و K3 را برای حالت دور تند آماده می کند. موتور شروع به حرکت کرده و برای قطع مسیر حتما می بایست شستی S0 زده شود. 

 

مدار-فرمان-راه اندازی-موتور-دالاندر
مدار فرمان راه اندازی موتور دالاندر

 

مدار فرمان راه اندازی به صورت ترتیبی در شکل زیر نشان داده شده است:

 

مدار-فرمان-راه اندازی-موتور-دالاندر-به-صورت-ترتیبی
                                                                                           مدار فرمان راه اندازی موتور دالاندر به صورت ترتیبی

 


بیشتر بخوانید:

کنتاکتور چیست و چگونه کار می کند ؟

اهمیت استفاده از بی متال در مدار

نحوه محافظت از مدار توسط فیوز و کلید مینیاتوری


 

 • طراحی الکتروموتور دالاندر چپگرد – راستگرد

برای طراحی الکتروموتور دالاندر چپگرد و راستگرد، دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﭼﭙﮕﺮد و راﺳﺘﮕﺮد ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻻﻧﺪر ﻋﻤﻞ کند ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي داﻻﻧﺪر و دو ﺳﺮي ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺘﺎره دوﺑﻞ و ﻣﺜﻠﺚ و یک سری فیوز در مسیر فاز اصلی ورودی است. کنتاکتور K1 و  K2 برای حالت چپگرد و راستگرد مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 • مدار قدرت راه اندازی موتور دالاندر چپ گرد- راست گرد

مدار-قدرت-راه اندازی-موتور-دالاندر-به-صورت-چپ گرد-راست گرد
                                                                                                 مدار قدرت راه اندازی به-صورت چپ گرد-راست گرد

 

در واقع جای دو فاز در خروجی آنها تغییر یافته است و به عنوان ورودی دیگر کنتاکتورها است. کنتاکتور K3  برای حالت مثلث و کنتاکتورهای K4 و K5 برای حالت ستاره دوبل مورد استفاده قرار می گیرند. نحوۀ طراحی و سیم بندی آنها در شکل 15 به نمایش درآمده است. در طراحی مدار فرمان کافیست ابتدا مجموعۀ چپگرد و راستگرد که قبلاً طراحی کرده ایم را طراحی کنید و مجموعه کنتاکت های باز K1 و K2 را که به صورت موازی است در مسیر مدار فرمان موتور دالاندر قرار دهید.

 • مدار فرمان موتور دالاندر چپگرد – راستگرد به صورت دستی

شکل زیر مدار فرمان الکتروموتور دالاندر چپگرد – راستگرد به صورت دستی را نمایش می دهد.

مدار فرمان راه انداز الکتروموتور دالاندر چپگرد و راستگرد

                                                                                                                                                       مدار فرمان راه انداز الکتروموتور دالاندر چپگرد و راستگرد

   

 


بیشتر بخوانید:

در وبلاگ الیکا الکتریک مطالب مرتبط را دریابید

مقایسه و بررسی انواع موتور الکتریکی

روش های راه اندازی موتور سه فاز

آزمایش و عیب یابی موتور الکتریکی


 • مدار فرمان موتور دالاندر چپگرد- راستگرد به صورت اتوماتیک

شکل زیر مدار فرمان الکتروموتور دالاندر چپگرد- راستگرد را به صورت اتوماتیک نمایش می دهد.

 

مدار-فرمان-راه اندازی-چپ گرد-راست گرد-موتور-دالاندر-به-صورت-اتوماتیک
                                                             مدار فرمان راه اندازی چپ گرد-راست گرد به صورت اتوماتیک

elicaelectric-instagramالیکاالکتریک را در اینستاگرام دنبال کنید!


بیشتر بخوانید:

در وبلاگ الیکا الکتریک مطالب مرتبط را دریابید

پلاک الکتروموتور سه فاز

راه اندازی موتور با استفاده از اینورتر

بررسی عملکرد موتور سنکرون

کنترل دور موتور DC

 اساس کار موتور الکتریکی

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید. 

 

مقالات مرتبط

7 نظرات

 1. محمدمهدی سنایی

  پاسخ دادن

  سلام . ممنون از مطالب خوبتون.
  یک سوال. چرا گاهی سرعت موتور دالاندر در حالت تند کار، کند میشه و کاهش پیدا می کنه ؟

  9 آگوست 2020
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   سلام . ممنون از لطف شما. خوشحالیم که مطالب براتون مفید بوده.
   الکتروموتور دالاندر می تونه به علت های مختلفی دچار این مشکل بشه و در حالت تندکار کند کار کنه :
   1 – سر سیمهای قطب ها را اشتباه بسته شده
   2 – پلاتین کنتاکتورهای مدار قدرت آسیب دیده
   3- یک قطب نیم سوز شده
   این سه مورد رو چک کنین و باز هم اگر مشکلی بود با پشتیبانی فنی شرکت الیکا الکتریک در ارتباط باشین :
   03132663837

   9 آگوست 2020
 2. سجاد

  پاسخ دادن

  سلام.ممنون خیلی مفید بود.
  دمتون گرم

  30 نوامبر 2020
 3. دانیال

  پاسخ دادن

  سلام عالیه مطالبتون . در کل به جز دو روشی که برای راه اندازی سرعت تند و کند (ستاره دوبل و مثلث) گفته شده روش دیگری هست ؟؟

  8 دسامبر 2020
 4. علیرضا

  پاسخ دادن

  سلام
  یه موتور دالاندر داریم که سرهای کلافهاش علامت نخورده و اهمهای وایرها با همدیگه 11 و 22 و33و 44 هست تقریبا
  روی تخته کلمپ بدنهفن شینه ها به صورت اتصال ستاره هستن و فقط از یک دور موتور و اون هم دور تندش به نظرم استفاده شده
  من چطور باید سرکلافها رو مشخص کنم و u1&v1&w1 رو مشخص کنم
  لطفا اگه میتونین زودتر جوابم رو بدین

  30 دسامبر 2020
 5. مسعود

  پاسخ دادن

  سلام
  هنگام راه اندازی الکتروموتور دالاندر مخصوصا در سرعت ۳۰۰۰ ،پوسته الکتروموتور خیلی زیاد گرم میشه
  میتونید علت گرم شدن زیاد الکتروموتور بیان کنید؟

  25 فوریه 2021

نظرات