آمپرمتر:

برای اندازه گیری جریانی که از بار عبور می کند، باید آمپرمتر را بصورت سری با مصرف کننده قرار داد.

در تابلوهای برق می توان برای اندازه گیری جریان هر مصرف کننده یک آمپرمتر و برای اندازه گیری جریان کل نیز یک آمپرمتر جداگانه در مدار قرار داد. در جریان سه فازه در صورت متعادل بودن بار، می توان توسط یک آمپرمتر جریان یک فاز را اندازه گیری کرد، و برای دو فاز دیگر منظور نمود. اما چون معمولاً بر روی شینه های اصلی تابلو، بار های متعادل قرار نمی گیرد لذا برای هر شین یک آمپرمتر و در مجموع از سه آمپرمتر استفاده می شود.

در مواردی که به خاطر زیاد بودن جریان و یا غیرممکن بودن اتصال شین به آمپرمتر، استفاده از آمپرمتر به تنهایی مقدور نباشد از ترانسفورماتور (مبدل) جریان استفاده می کنیم.

 ولت متر:

برای اندازه گیری ولتاژ مصرف کننده، باید ولت متر را بصورت موازی با آن قرار داد. در صورتیکه بخواهیم ولتاژ شبکه را در تابلو اندازه گیری کنیم، می بایستی دو سر ولت متر را مستقیماً به شین ها موردنظر مثلاً فاز R و سیم MP یا دو فاز R، S وصل کنیم.

در مواردی که بخواهند ولتاژ فازهای مختلف را نسبت به سیم نول و یا ولتاژ دو به دوی فازها را اندازه گیری کنند، از کلید سلکتور ولت استفاده می کنند.

چون ولت مترهایی که در روی تابلوهای معمولی استفاده می شوند، معمولاً برای اندازه گیری ولتاژ معینی بوده و محدوده تغییرات این ولتاژ نیز کم است (مثلاً ولتاژ بین دو فاز شبکه ۳۸۰ ولت است) لذا این گونه ولت مترها دارای صفحه مدرجی هستند که درجه بندی آنها در ابتدا فشرده و در حدود اندازه گیری موردنظر، دارای درجه بندی گسترده تر هستند.

امروزه استفاده از ولت مترهای دیجیتالی رواج پیدا نموده، که مقدار ولتاژ بصورت عدد روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.

وات متر:

برای اندازه گیری توان حقیقی مصرف کننده ها از وات متر استفاده می شود. وات متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ می باشد.

سیم پیچ جریان بطور سری و ولتاژ بطور موازی با مصرف کننده وصل می شود و بنابراین، این دو سیم پیچ دو مدار مجزاء را تشکیل می دهند و در روی بدنه دستگاه، سرهای این دو سیم پیچ با علامت جریان و ولتاژ مشخص می شوند باید در هنگام اتصال دقت نمود که اشتباهی صورت نگیرد.

سیم پیچ ولتاژ را می توان قبل و یا بعد از سیم پیچ جریان اتصال داد که در وات مترهای تابلویی، هر دو صورت را می توان بکار برد. جهت چرخش عقربه وات متر، بستگی به جهت جریان در هر دو سیم پیچ جریان و ولتاژ دارد، لذا هنگام مونتاژ باید دقت نموده و سیم ها را با توجه به مشخصات روی دستگاه بصورت صحیح وصل نمود.

در صورتیکه، جهت حرکت عقربه اشتباه باشد می توان با تعویض جهت جریان در یکی از سیم پیچ ها جهت حرکت عقربه را تصحیح کرد. وات مترهای تابلویی معمولاً برای اختلاف سطح های ۱۱۰، ۲۲۰، ۳۸۰، ۵۰۰ ولت و جریان های تا ۵ آمپر برای اندازه گیری در یک فاز و سه فاز ساخته می شوند. این گونه وات مترها را می توان در صورت کم و مناسب بودن ولتاژ جریان، بطور مستقیم در مدار به کار برد. برای ولتاژ و جریان هایی بیشتر از مقادیر ذکر شده، در جریان متناوب باید از مبدل ولتاژ و مبدل جریان استفاده کرد.

در سیستم سه فازه با بار متعادل، تنها از یک وات متر استفاده می شود. چون می توان با اندازه گیری توان یک فاز و ضرب کردن آن در ۳، توان سه فاز را بدست آورد. صفحه مدرج وات مترهای تابلویی که برای سه فاز متعادل به کار می رود توسط کارخانه طوری درجه بندی شده که می توان با آن مستقیماً توان سه فاز را قرائت نمود.

برای اتصال این وات مترها در جریان سه فاز باید دقت نمود که سیم پیچ جریان و سیم پیچ ولتاژ به فازهای همنام وصل شوند. به عنوان مثال اگر جریان فاز R از سیم پیچ جریان عبور می کند، باید سیم پیچ ولتاژ به فاز R و سیم MP وصل شوند. برای اتصال وات مترهای تابلویی در سیستم سه سیمه با بار نامتعادل و جریان زیاد از روش آوردن استفاده می شود. در این روش عقربه، مجموع توان های سه فاز را نشان می دهد.

برای اندازه گیری توان سه فاز در بارهای نامتعادل چهار سیمه نیز می توان از وات مترهایی که بدین منظور ساخته شده اند استفاده نمود.

چنانچه از وات مترهای دیجیتالی استفاده شود، مقدار توان بصورت عددی روی صفحه نمایش داده می شود.

 فرکانس متر:

برای اندازه گیری فرکانس از سه نوع فرکانس متر زبانه ای (ارتعاشی)، عقربه ای و دیجیتالی استفاده می شود. به علت دقت زیاد و مقاوم بودن فرکانس مترهای ارتعاشی در ضربه های مکانیکی، بیشتر از این نوع در تابلوها برای سنجش فرکانس های کم و متوسط استفاده می شود.

فرکانس مترهای دیجیتالی به علت دقت زیاد در اندازه گیری فرکانس کاربرد فراوان دارند. فرکانس متر بصورت موازی به شبکه متصل می شود. موارد استفاده فرکانس متر بیشتر در تابلوهای برق برای سنکرون کردن (موازی کردن) دو ژنراتور با شبکه می باشد.

کسینوس فی متر:

در کارخانجات و نیروگاه ها که باید ضریب قدرت مدار تحت کنترل باشد از کسینوس فی متر برای اندازه گیری آن استفاده می شود. کسینوس فی متر دارای دو سیم پیچ متحرک و یک سیم پیچ ثابت بوده و در مجموع دارای چهار یا پنج پیچ اتصال می باشد و در مدارهای سه فاز و یک فاز به کار می رود. باید توجه داشت که کسینوس فی متر چه بصورت یک فاز و چه بصورت سه فاز فقط کسینوس فی فازی را که سیم پیچ ثابتش بر روی آن بسته شده است نشان می دهد. کسینوس فی مترها که برای نصب روی تابلو استفاده می شوند معمولاً برای ولتاژهای ۱۱۰، ۲۲۰، ۳۸۰ و ۵۰۰ ولت و جریان پنج آمپر و یک آمپر ساخته می شوند. برای ولتاژها و جریان های بیشتر از مقدار نامی ذکر شده باید از مبدل ولتاژ و مبدل جریان استفاده نمود.

در جریان سه فاز چنانچه بار متعادل باشد، اتصال یک کسینوس فی متر کافیست. ولی اگر بار نامتعادل باشد، سر راه هر فاز از یک کسینوس فی متر جداگانه استفاده می شود. 

مقالات مرتبط