حروف شناسایی در نقشه برق

ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻻﺗﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻟﻴﺴﺖ وﺳﺎﻳﻞ مشخص ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺮوف در ﺟﺪول زیر ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ از ﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه دستگاه ﻋﺪد ﻧﻴﺰ آورده ﻣﻲﺷﻮد.

                                        

                                 

مشخص کردن قطعات

ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ، ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ در وﻫﻠﻪ اول اﺑﺰار ﻛﺎر محسوب می شوند و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪار ﺗﻠﻘﻲ می گردند. ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪارﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. نوع قطعه با حروف الفبا نمایش داده می شود به عنوان مثال حرف K، برای رله یا کنتاکتور و حرف M برای الکتروموتور بکار می رود.

بعد از حروف، شماره ای که نشان می دهد قطعه مورد نظر چندمین قطعه از نوع خود در مدار است قرار می گیرد به عنوان مثال کنتاکتور K4 چهارمین کنتاکتور از نوع خود در مدار می باشد. بعد از عدد می توان حروف دیگری را بکار برد که نشان دهندۀ عملکرد یا محل نصب آن المان است. به عنوان مثال A به معنی عملکرد کمکی و T نیز عملکرد زمانی آن است.

در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي و رﺳﻢ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲم می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:  

  1.  مدارها در وضعیت بدون جریان و به اصطلاح، خاموش نمایش داده می شوند.
  2. کلید جریان اصلی به صورت باز و کنتاکت های فعال با یک پیکان دو قلو نمایش داده می شوند.
  3. نقشه های مختلف برق می بایست با یکدیگر قابل ترکیب باشند؛ بنابراین در تمامی نقشه ها هر قطعه با یک شکل انحصاری ترسیم می شود.
  4. ترمینال های اتصال کوتاه می بایست در نقشه با علائم خاص نمایش داده شوند تا بتوان مسیر سیم ها را تعقیب کرد.

 

 

مقالات مرتبط