حداقل الزامات طراحی تابلوهای برق

هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیربار مجهز باشد. جریان نامی این کلید باید حداقل برابر جریان نامی کل تابلو یا مصرف کل تابلو باشد و جریان نامی ایستادگی کلید در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از حداکثر جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب باشد. چنان چه، وسیله حفاظتی اصلی تابلو از انواع کلیدهای خودکار دارای امکان قطع و وصل، انتخاب شود، از آن می توان برای هر دو منظور حفاظت و جدا کردن استفاده کرد. لازم به ذکر است که تنها تابلوهایی باید دارای فیوز یا کلید خودکار اصلی باشند که به صورت انشعابی از یک مدار تغذیه می شوند (یعنی یک کابل یا مدار، چند تابلو را تغذیه کند). چون تغذیه ورودی، یکی از انشعابات ترانس اداره برق است بنابراین یک کلید اتوماتیک در ابتدای تابلوی اصلی برق ساختمان نیاز است.

  چنانچه تابلو علاوه بر کلید اصلی به فیوز نیز مجهز باشد، فیوز باید در طرف مصرف کلید نصب شود. خروجی کلید اتوماتیک شمش های فاز قرار می گیرد.

۱- ورودی فیوز شیشه ای جهت حفاظت چراغ سیگنال

۲- ورودی فیوز شیشه ای جهت حفاظت آمپرمتر و ولت متر

۳- ورودی فیوز سکسیونری جهت تغذیه هر واحد و مشاعات

اگر در یک تابلو از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود باید یک سری فیوز در بالادست آنها، در تابلوی مورد بحث و یا در تابلوی اصلی وجود داشته باشد. جریان نامی فیوز بالادست نباید از مقادیر زیر بزرگتر باشد. این فیوز برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه تعبیه می شود.

۱- اگر توان نامی قطع کلید مینیاتوری ۳ کیلو آمپر یا بیشتر باشد، ۱۰۰ آمپر

تذکر: قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری متداول در بازار ۶ و ۱۰ کیلو آمپر می باشد.

از آنجایی که کلید خودکار به عنوان محافظ اصلی تابلوی برق در نظر گرفته شده است، تعویض فیوز فقط در حالت بی باری و پس از قطع کلید امکان پذیر می باشد.

 

 

مقالات مرتبط