جابجایی، حمل و نقل و نصب تابلو

   تابلوها از لحاظ وزن جزو بارهای نیمه سنگین محسوب گردیده و می توان آنها را با استفاده از نیروی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻫﺮم ﻫﺎ هم ﺟﺎبجا ﻛﺮد.

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲﺗﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ، ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ آﻧﻬﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارد) و ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﺴﺎس ﺟﺰو ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﻗﻮﻃﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﺘﻮي رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺑﻠﻮ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪن رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بتوان آنرا ترمیم نمود.

   ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺷﺎﺳﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. ﺗﺎﺑﻠﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاز ﺑﺮ روي ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

   نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود اینست که ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از دورﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درب ورودي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺮوع ﺷﻮد.

 

مقالات مرتبط