ترموکوپل

همانگونه که می دانید بعضی از اجسام، الکترون از دست می دهند و بعضی دیگر الکترون جذب می کنند در نتیجه، بین دو جسم غیرمشابه هنگام اتصال، انتقال الکترون صورت می گیرد. فلزات فعال در درجه حرارت معمولی اتاق نیز می توانند الکترون آزاد کنند برای مثال، اگر مس و روی را به یکدیگر متصل کنیم، الکترون ها از اتم مس خارج و به اتم روی وارد می شوند در نتیجه، فلز روی الکترون های اضافی کسب می کند و به طور منفی باردار می شود و مس که الکترون های خود را از دست داده است دارای بار مثبت می شود.

بارهایی که در درجه حرارت اتاق تولید می شوند کم هستند زیرا انرژی حرارتی کافی برای آزاد کردن الکترون های بیشتر وجود ندارد، اما اگر محل اتصال دو فلز را حرارت دهیم انرژی بیشتری تولید می شود و الکترون های بیشتری آزاد می گردند به این روش (ترموالکتریسته) گفته می شود هر چه حرارت بیشتر باشد بار بیشتری تولید می گردد. هنگامی که حرارت قطع شود، فلزها سرد می شوند و بارها از بین می روند به اتصال این دو فلز (ترموکوپل) می گویند. هنگامی که چندین ترموکوپل به یکدیگر متصل شوند یک ترموبیل (باتری حرارتی) به وجود می آید از ترموکوپل برای اندازه گیری درجه حرارت در کوره ها و برای قطع جریان گاز در موقع خاموش شدن شعله در اجاق گاز استفاده می شود. ترموکوپل ها بر اساس نوع اتصال و رنج دمایی به انواع مختلفی دسته بندی می شوند که در جدول زیر نمایش داده شده اند.

رنج دمایی جنس اتصال نوع
۲۷۰- تا ۴۰۰ مس و آلیاژی از مس T1,2
۲۱۰- تا ۱۲۰۰ آهن و آلیاژی از مس J1,3
۲۷۰- تا ۱۳۷۰ آهن نیکل کرم و آلیاژی از نیکل و کرم K
۲۷۰- تا ۱۰۰۰ آهن نیکل کرم  و آلیاژی از مس E
۵۰- تا ۱۷۶۸ (Pt-10% Rh), Pt S
۰ تا ۱۸۲۰ (Pt-13% Rh), (Pt-6% Rh) B
۵۰- تا ۱۷۶۸ (Pt-13% Rh), Pt R
۲۷۰- تا ۱۳۰۰ (Ni-Cr-Si), (Ni-Si-Mg) N

مقالات مرتبط