تجهیزات تابلو

 • کلید

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻋﺒﻮري را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون  اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻟﻄﻤﻪ ﺟﺪي وارد ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ (ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ) ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺪرت ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺪار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 اﻟﻒ) ﻛﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ زﻳﺮ ﺑﺎر: اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﻳﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺪون ﺑﺎر و ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺪون ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺰﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي آن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺎﻗﻮﺋﻲ و ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ.

 

ب) کلیدهای قابل قطع و وصل زیر بار:

 1. کلید بار: این کلیدها فقط برای قطع و وصل مدار تحت ولتاژ اسمی و جریان اسمی مورد استفاده قرار گرفته و بایست قابلیت عبور دادن جریان های خطا در مدت زمان معینی را دارا باشند.
 2.  انواع کلید بار

۱-۱- کلید فیوز تیغه ای

۱-۲- کلید گردان (سلکتور سوییچ)

۱-۳- سکسیونر  تیغه ای و سکسیونر کشویی (در فشار متوسط)

 

ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻟﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. در ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ:

 • ارتفاع نصب
 • عمق نصب کلید
 • فاصله از تجهیزات جانبی
 • محل ورود و خروج هادی ها
 • سرویس و نگهداری

و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻠﻴﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم در ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ را داشته  و به صورت همزمان هر سه فاز با هم قطع و وصل شوند. کلید فیوز به لحاظ ارزانی قیمت و شرایط کاری، بیشتر از کلید اتوماتیک در تابلوهای توزیع فشار ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. کلید گردان برای قطع و وصل بارهای کم اهمیت و نیز سلکتور فازی برای ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. در تابلوهای کنترل ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻞ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد. ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺗﻴﻐﻪ اي در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺧﻄﻮط ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺗﻴﻐﻪ اي فیوز دار معمولاً برای حفاظت از ترانسفورماتور به ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻗﻴﻘﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﻛﻠﻴﺪ دﻳﮋﻧﻜﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. کلید سکسیونر کشویی در تابلوهای کم عمق به کار می روند. مشخصات سکسونر بستگی به مشخصات فنی و الکتریکی شبکه Vn، In، Is (جریان اتصال کوتاه، ضربه ای ، مجاز) بستگی دارد.

 

 • کلید قدرت

این نوع کلیدها برای عملکرد تحت شرایط پیش بینی شده برای مدار، طراحی کلید ولتاژ و جریان اسمی یا خطا مورد استفاده قرار می گیرند. این کلید در تابلوها بنام کلید اصلی، کلید کل، کلید اتوماتیک و … نامیده می شود. کلید اتوماتیک با تنظیم رله ها می تواند حفاظت موضعی مناسبی از مدار به عمل آورد و پس از عملکرد بلافاصله قابل بهره برداری است. برخی از انواع کلید قدرت مجهز به بی متال (حفاظت در برابر اضافه بار) و بوبین مغناطیسی (حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه) گردیده اند و می توانند حفاظت موضعی مدار را بر عهده گیرند. کاربرد این کلید در تأسیسات روشنایی و برق صنعتی، حفاظت خطوط و ماشین آلات و در ثانویه ترانسفورماتورهای قدرت برای حفاظت از ترانسفورماتور زیاد می باشد. کلید فیوزهای مینیاتوری نصب شده در تابلو باید از نوع حرارتی- مغناطیسی بوده و بدنه آنها استقامت حرارتی و مکانیکی مدوام برای تحمل جریان نامی خود را دارا باشند.

 

 • درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو همخوانی داشته و از درجه حفاظت تابلو نکاهد.
 • از کلید فیوزهای مینیاتوری نباید به عنوان کلید معمولی برای قطع و وصل عادی مدار استفاده گردد چون قدرت قطع اتصال کوتاه این نوع کلید کم است.
 • کلیدهای قدرت فشار متوسط بر اساس استاندارد IEC56 یا سایر استانداردهای معتبر انتخاب می گردند.
 • دسترسی به کلید فشار متوسط در تابلو در هنگام بهره برداری، سرویس و تعمیرات به آسانی مقدور می باشد.
 • حداقل ایمنی لازم با استفاده از اینترلاک مناسب بین کلیدها برای حفاظت کارکنان و تأسیسات تأمین می گردد.
 • هنگام کلیدزنی یا وارد کردن کلید به محفظه در تابلوهای کشویی و یا خارج کردن آن خطری متوجه اپراتور نشود.
 • محفظه کلید فشار متوسط طوری طراحی شود که اثرات ناشی از دمای محیط و دمای کار و اتصال کوتاه در تداوم کار تابلو اختلالی ایجاد نکند.

 

هادی های مورد استفاده در تابلو

اﻛﺜﺮ  ﻫﺎدي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي داراي ﺑﺨﺎر ﮔﻮﮔﺮد) ﻣﻲﺗﻮان از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺎدي ﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﺳﻴﻢ و ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﻢ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات درون ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﻴﻨﻪ ها به عنوان هادی اصلی در تابلو ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه برداری ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪي در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺷﻴﻦ ﺳﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در فشار ضعیف فاصلۀ بین شینه ها بستگی به سطح جریان اتصال کوتاه شبکه (جریان ضربه ای) داشته و در این تابلوها این فاصله نباید از ۱۰ سانتی متر کمتر شود. ظرفیت جریان دهی شینه به شکل سطح مقطع و اﻧﺪازه آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﻌﺎد آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل دو ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ انشعاب گیری از شینۀ اصلی بهتر است که ارتباط مستقیم و بدون رابط باشد. برای انشعاب گیری ابتدا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﭼﺮﺑﻲ را از ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎب زدوده و ﺑﻪ وسیلۀ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ي ﻧﺎزﻛﻲ از روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺪود ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه دو ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. دقت شود که اتصال دو شینه به هم به ﻓﺸﺎر آن دو ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در روي ﺷﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ﻳﻚ ﺳﻮم عرض آن بیشتر باشد مثلاً در شینه ای به عرض ۳۰ میلی متر حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده ۱۰ میلی متر خواهد بود. خمکاری شینه با توجه به عرض آن باید به صورتی باشد که از حداکثر تنش خمشی مجاز شینه بیشتر نشود. اتصال شینه به کلید باید در امتداد کنتاکت های کلید باشد تا از ایجاد نیروی الکترودینامیکی جلوگیری شود. این نیرو می تواند باعث لرزش و یا حتی باز شدن کنتاکت شود. از هر گونه برش و سوهانکاری شینه که موجب کاهش ابعاد در محل وصل شدن به کلیدها باید خودداری شود. در انتخاب شینه موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

 

 • استقامت استاتیکی آلومینیوم (به علت بزرگتر بودن سطح مقطع به ازای جریان مساوی) بیشتر از مس است.
 • تحمل دینامیکی آلومینیوم (به علت بزرگتر بودن سطح مقطع به ازای جریان مساوی) برابر با مس است.
 • ازدﻳﺎد درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻋﺒﻮري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ در آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 • آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در اﺛﺮ ﺟﺮﻗﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻦ اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ زﻳﺎدي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻫﺎدي ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ. ﻣﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺎر ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﻳﺠﺎد اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ کمی دارد.

 

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ، سوﻟﻔﻮرﻳﻚ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎر ﻛﻠﺮ ﺟﻴﻮه ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻄﺤﻲ دارد ﻛﻪ لایۀ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد. در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آن در اﺛﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺠﺎي ﺷﻴﻨﻪ و ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ از ﺑﺎس ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

                                                                   

                                                                                   مقایسه شینه های مسی و آلومینیومی

مشخصات

مس

آلومینیوم

وزن مخصوص kg/dm3

۸٫۹

۷٫۲

قابلیت هدایت

۵۶

۳۵

دمای ذوب c

۱۰۸۵

۶۵۸

 

ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزﻫﺎ و ﻧﻮل و ﺧﻨﺜﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮه اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. بهتر است شینه ارت بدون استفاده از مقره به بدنه بسته شود و در صورت استفاده از شینه مشترک برای نول و ارت PEN، باید آنرا بر روی مقره نصب کرد. سطح مقطع شینه نول نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد. برای افزایش ظرفیت جریان دهی شینه ها آنها را با استفاده از رنگ های حرارتی رنگ می کنند.

 • رنگ قرمز فاز اول
 • رنگ زرد فاز دوم
 • رنگ آبی فاز سوم
 • شینه نول معمولاً مشکی
 • شینه ارت زرد و سبز

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻛﺮدن ﺷﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮات و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کدگذاری: کلیه وسایل، تجهیزات، هادی ها و ترمینال ها در درون تابلو باید به وسیلۀ شماره گذاری و علائم مشخصه استاندارد علامت گذاری شوند. کدگذاری موجب آسانتر شدن و اجرای سریع تر کار، افزایش دقت و سرعت عمل در زمان عیب یابی و تعمیرات خواهد شد که مجموع این عوامل کاهش هزینه های کلی را به دنبال دارد.

 

مقره

ﻣﻘﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺟﻨﺲ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﻴﻨﻪ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮ روي ﻣﻘﺮه و ﺑﺎ استفاده از پایه مناسب، شکل ظاهری مقره تعیین می شود. هنگام نصب مقره و یا در بازرسی دوره ای دقت شود که ترک خوردگی و یا آسیب ناشی از عبور جریان از بدنه مقره (تخلیه ولتاژ اضافی) بر روی بدنه وجود نداشته باشد. در صورت عدم اطمینان مقره تست شود. نیروی وارد بر مقره اتکائی نباید از ۵۰ درصد نیروی قابل تحمل آن بیشتر شود.

 

 

مقالات مرتبط